Title: Objektivní poznání v kontextu naturalizace filosofie
Other Titles: Objective Knowledge in the Context of Naturalization of Philosophy
Authors: Paitlová, Jitka
Jedlička, Petr
Citation: PAITLOVÁ, J., JEDLIČKA, P. Objektivní poznání v kontextu naturalizace filosofie. Philosophica critica, 2020, roč. 6, č. 1, s. 37-51. ISSN 1339-8970.
Issue Date: 2020
Publisher: Katedra filozofie FF UKF v Nitre
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/39800
ISSN: 1339-8970
Keywords: objektivní poznání;naturalismus;Kant;Popper;Quine;experimentální filosofie
Keywords in different language: objective knowledge;naturalism;Kant;Popper;Quine;experimental philosophy
Abstract: V článku analyzujeme několik klíčových filosofických přístupů k objektivnímu poznání (Descartes, Kant), které označujeme jako „spekulativní“, tj. teoretické a nezávislé na zkušenosti. Naše interpretace je založena na argumentu, že hranice mezi spekulativní filosofií a empirickou vědou (která je zároveň hranicí objektivního poznání) postupně vymizela a že filosofie se v určitých oblastech naturalizovala. Tvrdíme, že Quine rozšířil Popperovu transcendentální tezi svým apelem na naturalizaci filosofie a že Bloor přijal naturalismus jako jeden z prostorů pro svoji sociologii vědeckého poznání. Vyvrcholením této tendence je empirická a experimentální filosofie. Závěrem představujeme experimentální filosofii, která se v posledních letech významně rozvíjí, a to jako jeden ze způsobů, jak přistupovat k otázce „objektivního poznání“ kombinací spekulativních přístupů a empiricky získaných dat.
Abstract in different language: In the paper, we analyze several key philosophical approaches to objective knowledge (Descartes, Kant), which we described as “speculative”, that is theoretical and independent of experience. Our interpretation is based on the argument that the demarcation between speculative philosophy and empirical science (which is at the same time the boundary of objective knowledge) has been gradually reduced and that philosophy has been naturalized. We claim that Popper’s transcendental thesis was extended by Quine and his appeal to the naturalization of philosophy, and Bloor accepted naturalism as one of the premises for his sociology of scientific knowledge. The culmination of this tendency is in empirical and experimental philosophy. In conclusion, we will introduce experimental philosophy, which has developed significantly in recent years, as one of the ways how to approach the question of “objective knowledge” by combining speculative approaches and empirically acquired data.
Rights: © Katedra filozofie UKF v Nitre
Appears in Collections:Články / Articles (KFI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
paitlová-jedlička.pdf371,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39800

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD