Title: Expectations of Generation Z from Perspective of Employers: The Delphi Method
Other Titles: Očekávání Generace Z z perspektivy zaměstnavatelů: Delphi metoda
Authors: Kutlák, Jiří
Citation: KUTLÁK, J. Expectations of Generation Z from Perspective of Employers: The Delphi Method. In: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference. Neuveden: International Business Information Management Association (IBIMA), 2020. s. 5151-5161. ISBN 978-0-9998551-4-0.
Issue Date: 2020
Publisher: International Business Information Management Association (IBIMA)
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/39825
ISBN: 978-0-9998551-4-0
Keywords: Generace Z;Očekávání;Motivace;Metoda Delphi;Zaměstnavatel
Keywords in different language: Generation Z;Expectations;Motivation;Delphi Method, Employer
Abstract: Tato studie se zaměřuje na identifikaci faktorů a oblastí, které očekává Generace Z od svých zaměstnavatelů. Tyto očekávání ovšem nejsou identifikovány samotnými zástupci generace Z, ale samotnými zaměstnavateli v podobě HR specialistů. Pro výzkum bylo teoreticky vymezeno a prakticky aplikováno tříkolového dotazování formou metody Delphi. Výsledky naznačují, že zaměstnavatelé dokáží identifikovat oblasti, které jsou pro Generaci Z stěžejní. Nicméně, tato identifikace není zcela přesná a vyskytují se oblasti, jako například potřeba vlastního pracovního prostoru, důležitost CSR organizace, důraz na diversitu či podnikatelské smýšlení, jenž jsou důležitá pro zástupce generace Z, ale samotnými zaměstnavateli nebyly shledány jako důležité. Naopak shoda mezi očekáváními obou stran panu v oblastech Účení a rozvoj, Odměňování či atraktivní firemní kultura. Nutnost postupného přesunu koncentrace od Milléniálů směrem ke Gen Z je tak nezbytnou aktivitou, která zajistí podnikům výhodu na trhu práce.
Abstract in different language: This paper aims to identify the factors and areas that Generation Z expects from its employers. However, these expectations are not identified by the representatives of the Z generation themselves, but by the employers themselves represented by HR specialists from Czech companies. For the research was theoretically defined and practical used three-round questioning in the form of Delphi method. The results indicate that employers are able to identify areas that are crucial for Generation Z. However, this identification is not entirely accurate and there are areas such as the need for your own workspace, the importance of the corporate social responsibility concept (CSR), the emphasis on diversity or the business mindset that are important to the Z generation, but employers themselves have not identified them as important. On the contrary, there was a consensus between the expectations of both sides in the areas of learning & development, rewarding or attractive corporate culture. The need for a gradual shift of concentration from Milenialls towards the Gen Z is thus a necessary activity that will give businesses the needed advantage in labor markets.
Rights: Plný text není přístupný.
© IBIMA
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KPM)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD