Title: Analysis of the level and structure of physical activity and inactivity in adolescents in the Czech Republic in the context of all-day regimen and of the level of motivation to physical activity
Other Titles: Analýza úrovně a struktury pohybové aktivity a inaktivity adolescentů v České republice v kontextu celodenního režimu a úrovně motivace k pohybové aktivitě
Authors: Valach, Petr
Švátora, Karel
Citation: VALACH, P.., ŠVÁTORA, K.. Analysis of the level and structure of physical activity and inactivity in adolescents in the Czech Republic in the context of all-day regimen and of the level of motivation to physical activity. In ICERI2018 Proceedings. Seville: IATED Academy, 2018. s. 10212-10219. ISBN: 978-84-09-05948-5 , ISSN: 2340-1095
Issue Date: 2018
Publisher: IATED Academy
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/39834
ISBN: 978-84-09-05948-5
ISSN: 2340-1095
Keywords: pohybová aktivita;střední škola;motivace;celodenní režim
Keywords in different language: physical activity;secondary school;motivation;all-day regimen
Abstract: Pohyb je základní vlastností člověka, která pomáhá udržet organismus v rovnováze ať již po stránce tělesné, tak po stránce duševní. Pohybová aktivita (PA) a školní režim spolu neodmyslitelně souvisí. Právě školní režim se může výrazným způsobem podílet na celkovém pohybovém režimu studentů, a tím i pozitivně působit na jejich zdravotní stav. Cílem studie bylo analyzovat úroveň a strukturu pohybové aktivity a inaktivity adolescentů v kontextu celodeního režimu a úrovně motivace k PA. Výzkum proběhl s pomocí internetové aplikace INDARES (www.indares.com), kde probandi vyplnili dotazník IPAQ, který analyzuje úroveň a strukturu pohybové aktivity a inaktivity a dotazník motivace k pohybové aktivitě MPAM-R. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 44 studentů střední školy ve věku 17 – 19 let. Pro zpracování dat byli respondenti rozděleni podle podle pohlaví na 18 chlapců a 26 děvčat a dle dotazníku motivace MPAM-R na více motivované (n = 22) a méně motivované (n = 22). RESULTS: Výsledky ukázaly, že nadpoloviční většina adolescentů neplní pohybová doporučení pro intenzivní a střední zátěž, avšak doporučení pro chůzi plní alespoň polovina z nich. Chlapci plní v průměru za týden více MET-min (6658,72) než dívky (5660,94) a byl potvrzen předpoklad, že více motivovaní plní více MET-min/týden (6758,82) než méně motivovaní (5379,39). CONCLUSION: U adolescentů je nutné zdůraznit klady pohybové aktivity, zápory inaktivity a jejích vlivů na organismus, motivovat studenty ke kompenzaci inaktivity ve volném čase. Ze studie však také vyplývá, že plnění doporučení k pohybové aktivitě je nedostačující, problematika klesající úrovně pohybové aktivity adolescentů je stále více aktuální a je třeba se touto oblastí dále intenzivně zabývat.
Abstract in different language: Physical exercise is the fundamental quality of humans which helps keep the organism in balance whether in the physical or mental point of view. Physical activity (PA) and the school regimen are connected inherently. It is just the school regimen that may take considerable part in the overall physical regimen of students and thereby influence their state of health positively. The aim of the study was to analyse the level and structure of physical activity and inactivity in adolescents in the context of all-day regimen and the level of motivation to PA. The research was conducted with the aid of the internet application INDARES (www.indares.com), where the probands completed the IPAQ questionnaire to analyse the level and structure of physical activity and inactivity and the MPAM-R questionnaire of motivation to physical activity. The questionnaire research was attended by 44 secondary school students from 17 to 19 years of age. After data processing, the respondents were divided by sex into groups of 18 boys and 26 girls and, according to the MPAM-R motivation questionnaire, into those who are more (n = 22) and less motivated (n = 22). The results showed that the absolute majority of the adolescents did not meet the exercise recommendations for intensive and medium load, but that the recommendation for walking was met by at least one half of them. The boys fulfilled more MET-min (6658.72) than girls (5660.94) in average per week and the assumption that the more motivated ones fulfil more MET-min per week (6758.82) than the less motivated ones (5379.39) was confirmed. In adolescents, the pros of physical activities and the cons of inactivity and its impacts on the organism should be pointed out, and the students should be motivated to compensate inactivity in their free time. The study result also shows that the meeting of the recommendations to physical activity is insufficient and that the issue of the decreasing level of physical activity in adolescents is still more relevant and requires intensive attention.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IATED Academy
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ICERI2018_Svatora.pdf286,43 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD