Title: Development of motion prerequisites of physically active and inactive younger school-age pupils
Other Titles: Vývoj pohybových předpokladů sportujících a nesportujících žáků mladšího školního věku
Authors: Benešová, Daniela
Švátora, Karel
Citation: BENEŠOVÁ, D.., ŠVÁTORA, K.. Development of motion prerequisites of physically active and inactive younger school-age pupils. In ICERI2019 Proceedings : 12th international conference of education research and innovation. Sevilla: IATED Academy, 2019. s. 1853-1859. ISBN: 978-84-09-14755-7 , ISSN: 2340-1095
Issue Date: 2019
Publisher: IATED Academy
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/39836
ISBN: 978-84-09-14755-7
ISSN: 2340-1095
Keywords: pohybové předpoklady;základní škola;pohybová aktivita;fyzická inaktivita
Keywords in different language: motion abilities;primary school;physical activity;physical inactivity
Abstract: Problém snižování spontánní pohybové aktivity jedince se projevuje v mnoha oblastech jeho života. Jestliže chápeme osobnost jako integritu bio-psycho-sociální složky, je nutno si uvědomit, že snížení fyzických předpokladů člověka má jednoznačně vliv na biologické fungování lidského těla. Koncept pozitivního zdraví je výzkumníky řešen již od 60. let minulého století (Dunn, 1959). Postupně byly identifikovány jednotlivé atributy pozitivního zdraví. Cílem našeho výzkumu je posoudit motorický vývoj dětí se čtyřletým odstupem. Zajímalo nás, zda existuje rozdíl mezi dětmi, které provozují pravidelně, nejméně dvakrát týdně, organizovanou pohybovou aktivitu a děti, které sportují méně často nebo nesportují vůbec. Výzkumný soubor tvoří 175 probandů, z toho 88 děvčat a 87 chlapců. První měření proběhlo v 1. třídě základní školy, kdy byli žáci zhruba ve věku 6-7 let. Druhé měření u stejných žáků proběhlo v 5. třídě, ve věku 10- 11 roků. Výzkumný soubor jsme rozdělili na čtyři skupiny: žáci, kteří nesportovali ani v první, ani v páté třídě (n1=26), žáci, kteří sportovali v první třídě, ale v páté ne (n2=9), žáci, kteří v první třídě nesportovali a v páté sportují (n3=30) a žáci, kteří sportovali průběžně po dobu celého výzkumu (n4=110) Pohybové předpoklady žáků jsme objektivizovali za pomoci testové baterie Deutscher Motorik Test DMT6-18. Tato baterie sestává z osmi motorických testů a to: 20metrů sprint, Chůze vzad, Přeskoky stranou, Modifikované kliky, Lehy-sedy, Hluboký předklon, Skok daleký z místa, Šestiminutový běh. Každý z testů je zaměřen na určení úrovně jiné pohybové schopnosti. Pro meziskupinové porovnání jsme použili Kruskal-Wallisův test a z kritéria H jsme vypočítali věcnou významnost η2. Kruskal-Wallisova analýza ukázala, že žáci, kteří průběžně sportují, dosahují signifikantně i věcně významně lepších výsledků v testech Sprint na 20 metrů, Přeskoky stranou, Skok daleký z místa a Šestiminutový běh při testování v první třídě. Při testování v 5. třídě kromě výše jmenovaných testů přibyly ještě testy Modifikovaný klik a Lehy sedy. Naše šetření poukazuje na skutečnost, že již v mladším školním věku se ukazují výrazné rozdíly mezi sportujícími a nesportujícími dětmi především v testech, které objektivizují rychlostní schopnost, dynamickou a explozivní sílu a vytrvalost. Všechny tyto jmenované pohybové schopnosti jsou součástí zdravotně orientované zdatnosti a jsou spojovány s kardiovaskulární a svalovou zdatností a mají vliv na pozdější zdravotní stav jedince.
Abstract in different language: The lack of spontaneous physical activity in children and young people has become a very serious social problem in recent years, which negatively intervenes in a great number of areas of children's development. The movement regimen of children is influenced by a whole range of effects and stimuli. The influence of the family and its manners of leisure time spending undoubtedly has a very strong impact. School physical education and optional physical activities in schools are other elements that can influence the relationship of children to movement. We are glad that municipal policy authorities (such as school authorities) are also gradually engaged in the issues of the level of physical fitness in the Czech Republic. These authorities may partially affect the movement regimen of pupils during classes. The goal of our research is to assess the motor development of children in the space of four years. We wanted to know if there is any difference between physically active children, who are regularly involved in sports, at least twice a week, in the form of organised physical activity, and children who are involved in sports less often, or not at all. The research sample consisted of 175 probands, of which were 88 girls and 87 were boys. The first measurement was conducted in pupils from the 1st grade of primary school, roughly among the pupils in the age range of 6-7 years. The second measurement was conducted in the same pupils from the 5th grade, in the age range of 10-11 years. The research sample was divided into four groups: pupils who were not physically active either in the 1st grade or in the 5th grade (n1=26), pupils who were physically active in the 1st grade, but not in the 5th grade (n2=9), pupils who were not physically active in the 1st grade, but are physically active in the 5th grade (n3=30), and pupils who were physically active on an ongoing basis over the whole period of this research (n4=110). The motion assumptions of these pupils were objectified using the German motor performance test DMT6-18. This battery consists of eight motor performance tests, namely: 20-metre sprint, Balancing backwards, Jumping sideways, Modified push-ups, Sit-ups, Deep forward bend, Standing long jump, and Six-minute run. Each of these tests was oriented towards assessing the level of different motor performance skills. The Kruskal-Wallis test was used to compare the intergroup results and substantive significance η2 was calculated from the H criteria. The Kruskal-Wallis analysis showed that pupils from the 1st grade who are physically active on an ongoing basis can achieve significantly and objectively better results in the 20-metre sprint, Jumping sideways, Standing long jump, and Six-minute run tests. When testing pupils in the 5th grade, in addition to the above-mentioned tests, we added the Modified push-ups and Sit-ups tests. The results of our research point out to the fact that there are significant differences between physically active and physically inactive children already in the younger school age, especially in the tests that objectify speed ability, dynamic and explosive strength, and endurance. All the above-mentioned abilities are part of health-oriented fitness, associated with cardiovascular and muscular fitness, and they affect the health condition of people at a later age.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© IATED Academy
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
iceri článek 520.pdf236,21 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD