Title: Teaching strategies and techniques in mixed-ability classes.
Other Titles: Výukové strategie a techniky v heterogenních třídách.
Authors: Wroblewski, Bartlomiej
Majerová, Marie
Citation: WROBLEWSKI, B., MAJEROVÁ, M. Teaching strategies and techniques in mixed-ability classes.. CASALC Review, 2019, roč. 9, č. 2, s. 31-48. ISSN 1804-9435.
Issue Date: 2019
Publisher: Masarykova univerzita
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/41906
ISSN: 1804-9435
Keywords: heterogenní třída, motivace, výukové strategie, kooperativní učení, variabilita úkolů, uspořádání třídy
Keywords in different language: mixed-ability class, motivation, teaching strategies, collaborative learning, task differentiation, classroom arrangement
Abstract: V příspěvku autoři hodnotí svoji každodenní zkušenost s výukou heterogenních studijních skupin na vysoké škole. V první části autoři popisují typické složení studijní skupiny kurzů „Angličtiny pro zdravotníky“ a charakterizují studenty z hlediska vstupní jazykové competence a věkového složení. Pozornost je věnována problematice jazykových vloh a motivace. V druhé části jsou prezentovány praktické výukové komponenty používané s cílem maximalizovat aktivní zapojení a jazykový růst každého jednotlivého studenta. Praktická zkušenost je reflektována ve vztahu k aktuálním výukovým metodám. Diskutované strategie zahrnují adaptace a diferenciace výukových materiálů a úkolů, vybrané formy kooperativního učení, individualizace výuky a změny v prostorovém uspořádání tříd. Závěrem autoři doporučují kombinovat úspěšné výukové komponenty s ohledem na konkrétní heterogenní skupiny.
Abstract in different language: In this article, the authors review their day-to-day experience with teaching mixed-ability classes at an institution of higher learning. In the first part, they analyse the typical composition of the student population in a class, using the specific situation of the courses on “English for Health Care Professionals”. Students are further characterized in terms of their initial language competence, age, aptitude and motivation. In the second part, the authors present several practical activities they use with the general objective to maximize involvement and language acquisition of all individual students. The practical experience is scrutinized in relation to recent teaching and learning methodologies. The authors discuss strategies such as task and material variation, collaborative learning, individualization, and changes to classroom arrangement. In conclusion, they recommend a mix of varied activities to be tailored with respect to individual heterogeneous groups.
Rights: © Masarykova univerzita
Appears in Collections:Články / Articles (OAJ)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD