Title: Green space ideas and practices in European cities
Other Titles: Ideje a praxe zelených ploch v evropských městech
Authors: Kohout, Michal
Kopp, Jan
Citation: KOHOUT, M., KOPP, J. Green space ideas and practices in European cities. Journal of Environmental Planning and Management, 2020, roč. 63, č. 14, s. 2464-2483. ISSN 0964-0568.
Issue Date: 2020
Publisher: Routledge
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42159
ISSN: 0964-0568
Keywords: geografie měst;životní prostředí měst;zelené plochy;Evropa
Keywords in different language: urban geography;urban environment;green spaces;Europe
Abstract: Již téměř dvě století jsou zelené plochy v evropských městech přehodnocovány a tvořeny na základě měnících se idejí a praktických postupů týkajících se významu přírody ve městech. I když jsou v dnešních evropských městech velké rozdíly v kvantitě a kvalitě zelených ploch, myšlenky a postupy, které stojí za jejich tvorbou nebo zánikem, jsou na celém kontinentu vcelku podobné. Od poloviny devatenáctého století začali představitelé evropských měst vnášet přírodu zpět do města, aby čelili negativním dopadům industrializace. Později začali modernističtí architekti a projektanti používat vědecké metody a populistické ideje přírody ve snaze vytvořit dostupné zdravé bydlení pro rychle se rozvíjející městskou průmyslovou pracovní sílu. Nejnověji evropská města přijímají jako hlavní ideu udržitelnost, což je někdy protichůdné úsilí o rovnováhu mezi neoliberální komodifikací přírody a vědecky legitimními přínosy pro kvalitu života.
Abstract in different language: For almost two centuries, green spaces in European cities have been rethought and built based on the shifting ideas and practices about the role of nature in cities. Although there is a great diversity in the quantity and quality of green spaces in European cities today, the ideas and practices behind their creation and destruction are quite common across the continent. Starting in the mid-nineteenth century, European city leaders started bringing nature back into the city to counter the negative effects of industrialization. Later, modernist architects and planners began using cientific methods and populist ideas of nature in an attempt to create accessible healthy quality living for a rapidly expanding urban industrial workforce. Most recently, European cities are embracing sustainability, a sometimes contradictory effort to balance neoliberal commodification of nature with its scientifically legitimated quality of life benefits.
Rights: Plný text není přístupný.
© Routledge
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Green space ideas and practices in European cities.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD