Title: Římské právo a kanonické právo
Other Titles: Roman Law and Canon Law
Authors: Hrdina, Antonín
Citation: HRDINA, A. Římské právo a kanonické právo. Studia theologica, 2020, roč. 22, č. 1, s. 61-88. ISSN 1212-8570.
Issue Date: 2020
Publisher: Palacky University Olomouc
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85090603130
http://hdl.handle.net/11025/42395
ISSN: 1212-8570
Keywords: právní dějiny;římské právo;kanonické právo;církev;recepce římského práva
Keywords in different language: History of Law;Roman law;canon law;church;reception of Roman law
Abstract: Článek se zabývá vztahem a interakcí římského a kanonického práva. V první části (Úvod do římského práva) jsou popsány vývojové etapy římského práva a jeho „druhý život“. Druhá část (Římské právo a právo katolické církve) se zabývá vztahem kanonického práva k právu římskému podle jednotlivých vývojových etap kanonického práva: v období tzv. starého práva (jus antiquum), kde se formuje princip Ecclesia vivit lege Romana, v období tzv. nového práva středního věku (jus novum medii aevi), kdy se římské právo stává oficielním podpůrným pramenem kanonického práva, až po období tzv. nejnovějšího práva (jus novissimum), kdy Kodex kanonického práva z roku 1917 už římské právo jako subsidiární pramen kanonického práva nezná. Římské právo se tak i v církvi definitivně stává právem historickým.
Abstract in different language: The article deals with the relationship and interaction of Roman and canon law. The first part (Introduction to Roman Law) describes the developmental stages of Roman law and its "second life" (the process of its reception). The second part (Roman Law and the Law of the Catholic Church) deals with the relationship of Canon Law to Roman Law according to the individual stages of development of Canon Law: in the period of the so-called old law (jus antiquum), where the principle of Ecclesia vivit lege Roman is shaped; in the period of the so-called new middle age law (jus novum medii aevi), when Roman law became an official supporting source of canon law, and in the period of the so-called latest law (jus novissimum), when the Code of Canon Law of 1917 no longer knows Roman law as a subsidiary source of canon law. Roman law thus definitely becomes a historical right in the Church.
Rights: © Palacky University Olomouc
Appears in Collections:Články / Articles (KPD)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
pol_sth-202001-0001.pdf712,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42395

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD