Title: Možnosti inovace studijního programu všeobecné ošetřovatelství v kontextu fenoménu 4.0
Other Titles: Possibilities of innovation of the study program general nursing in the context of the phenomenon 4.0
Authors: Krocová, Jitka
Nováková, Jaroslava
Vaňková, Milena
Simbartl, Petr
Citation: KROCOVÁ, J., NOVÁKOVÁ, J., VAŇKOVÁ, M., SIMBARTL, P. Možnosti inovace studijního programu všeobecné ošetřovatelství v kontextu fenoménu 4.0. In: Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství XI. a jarni/podzimní konference ČAS Region plzeňský "Nursing Now".Recenzovaný sborník z kongresu a mezinárodními příspěvky. Plzeň: ZČU v Plzni, 2020. s. 121-132. ISBN 978-80-261-0963-1.
Issue Date: 2020
Publisher: ZČU v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42424
ISBN: 978-80-261-0963-1
Keywords: Zdravotnická přístrojová technika;dovednosti;odborná praxe;teoretická příprava;ošetřovatelství
Keywords in different language: Medical device technology;skills;professional experience;theoretical preparation;nursing
Abstract: Projekt „Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.“, TL01000081 je realizován tři roky a bude zakončen v roce 2020. Ve vztahu ke vzdělávání nelékařů byl v rámci tohoto projektu v souvislosti s fenoménem 4.0 analyzován studijní program Všeobecné ošetřovatelství (prezenční forma studia) a následně byly navrženy a implementovány prvky inovace do uvedeného studijního programu. Na počátku analýzy byla vedena diskuze s odborníky z praxe a osobami odpovědnými za vedení odborné praxe v kontextu uvedeného. V rámci aktivit projektu bylo mimo jiné provedeno šetření o spektru používané zdravotnické techniky v praxi, zástupci poskytovatelů zdravotní péče potvrdili, že v praxi je využíváno mnoho typů zdravotnických přístrojů a techniky. V případě odborné praxe studentů nejčastěji mentor demonstruje a následně student pod jeho vedením přístroj používá. Dále osoba odpovědná za výkon odborné praxe očekává, že studenti budou na odborné praxi disponovat teoretickými znalostmi a částečně i odbornými dovednostmi v oblasti používání přístrojové techniky, které získají v rámci vzdělávání – ideálně při simulační výuce. V rámci odborné praxe je pak možná efektivní návaznost a dochází k upevnění a prohloubení praktických dovedností v obsluze zdravotnické přístrojové techniky. Závěrem bylo konstatováno, že v kontextu kompetencí všeobecných sester daných současnou legislativou je potřeba posílit teoretické znalosti studentů programu Všeobecné ošetřovatelství v oblasti zdravotnické přístrojové techniky. Ve spolupráci s odborníky z praxe je potřeba uvedené teoretické znalosti prohloubit a během odborné praxe upevnit praktické dovednosti. Zásadní důraz je kladen na bezpečné užívání zdravotnické přístrojové techniky.
Abstract in different language: Project “Changing the role of the university and innovation of study programs within the phenomenon 4.0. in the fields of mechanical, pedagogical and medical. ”, TL01000081 is implemented for three years and will be completed in 2020. In relation to the education of non-physicians, the study program General Nursing (full-time form of study) was analyzed in connection with phenomenon 4.0. designed and implemented elements of innovation into the study program. At the beginning of the analysis, a discussion was held with experts from practice and persons responsible for conducting professional practice in the context of the above. As part of the project activities, a survey was conducted on the range of medical equipment used in practice, and representatives of health care providers confirmed that many types of medical equipment and technology are used in practice. In the case of professional practice of students, the mentor most often demonstrates and then the student uses the device under his guidance. Furthermore, the person responsible for professional practice expects that students will have theoretical knowledge and partly also professional skills in the field of using instrumentation, which they will acquire in education - ideally in simulation teaching. Within the framework of professional practice, an effective connection is possible and practical skills in the operation of medical device technology are consolidated and deepened. In conclusion, it was stated that in the context of the competencies of general nurses given by the current legislation, it is necessary to strengthen the theoretical knowledge of students of the General Nursing program in the field of medical instrumentation. In cooperation with experts from practice, it is necessary to deepen the theoretical knowledge and strengthen practical skills during professional practice. The fundamental emphasis is placed on the safe use of medical equipment.
Rights: © ZČU v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Krocova.pdf580,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42424

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD