Title: Právník a básník Cinus z Pistoie aneb od glosátorů ke komentátorům
Other Titles: Jurist and poet Cino da Pistoia or from times of glossators to commentators
Authors: Černý, Miroslav
Citation: ČERNÝ, M. Právník a básník Cinus z Pistoie aneb od glosátorů ke komentátorům. Právnické listy, 2020, č. 2, s. 3-10. ISSN 2533-736X.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42432
ISSN: 2533-736X
Keywords: římské právo;právní dějiny;středověk;glosátoři;komentátoři;Cinus z Pistoie
Keywords in different language: Roman law;History of Law;medieval ages;glossators;commentators;Cinus da Pistoia
Abstract: Článek pojednává o pře-chodu od období první středověké recepční školy římského práva, školy glosátorů, do následujícího období školy ko-mentátorů. V kontextu historických souvislostí jsou ukázány hlavní rozdíly mezi přístupem obou škol k právnímu textu justiniánských sbírek. Na počátku školy komentátorů stojí Cinus z Pistoie, který byl nejenom právníkem a autorem ceněné Lectura Codicis, ale i uznávaným básníkem, náležícím do kulturního okruhu Dante Alighieriho. Článek přináší základní údaje o Cinově životě a ukázky z jeho právního díla
Abstract in different language: Article deals with the transition from times of first medieval reception school of Roman law (legal school of glossators) to the following period of legal school of commentators. The article shows the main differences between the attitude of these legal scho-ols as to legal articles of Codex of Justinian in the historical context. Legal school of commentators is biased toward Cino da Pistoia – the well known jurist and the author of valued Lectura Codicis and also the famous poet belonging to cultural group of Danthe Alighieri. The article deals with the elementary information of Cino‘s life and the excerpts of his legal work.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Černý - PL_02_20.pdf302,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD