Title: ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition
Other Titles: ComplexTrans - globální pozemní dopravní systém: nejlepší řešení pro budoucnost železniční a silniční dopravy je spolupráce nikoliv konkurence
Authors: Hofman, Jiří
Čermák, Roman
Citation: HOFMAN, J., ČERMÁK, R. ComplexTrans – global land transportation system: the best way ahead for railways and roads is coherent cooperation, not the competition. In: TRA 2020 Transport Research Arena. Helsinki: Travision, 2020. s. 1. ISBN 978-952-311-484-5 , ISSN 2669-8781.
Issue Date: 2020
Publisher: Travision
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/42523
ISBN: 978-952-311-484-5
ISSN: 2669-8781
Keywords: globální pozemní dopravní systém;silniční doprava;železniční doprava;dopravní řešení;snížení spotřeby;snížení CO2 emisí
Keywords in different language: global land transportation system;road transport;rail transport;transport solutions;consumption reduction;CO2 reduction
Abstract: Pozemní doprava již nemůže uspokojit své požadavky. Přeplněné dálnice a města, nebezpečné emise, všudypřítomné dopravní nehody, zpoždění, drahé železnice. Hledá se řešení pro převedení velké části osobní a zejména nákladní dopravy na (vysokorychlostní) železnici a úsilí směřuje k elektromobility, sdílení automobilů, 5G-konektivitě, autonomní jízdě, MaaS-koordinaci dopravy nebo Hyperloopu -typová řešení. Všechna tato řešení však mají další problémy a omezení. Řešení se nehledají tam, kde skutečně existují - ve vzájemném přizpůsobování silničních a železničních vozidel a jejich hluboké spolupráci. Projekt ComplexTrans ukazuje, že pouhé přizpůsobení rozměrů a funkcí silničních a kolejových vozidel může eliminovat (nebo alespoň podstatně snížit) všechny problémy stávající pozemní dopravy. Hlavními rysy systému ComplexTrans jsou dostatečná parkovací místa, snížená hustota provozu uvnitř i vně města, elektromobily s neomezeným dojezdem a levnější než standardní vozy, levnější a cenově dostupné dobíjení baterií, autonomní jízda, samofinancování železniční dopravy doprava, přeprava meziměstské nákladní dopravy na železnici, výměna části kontinentální letecké dopravy a mnoho dalších.
Abstract in different language: The land-transportation cannot meet its demands anymore. Jammed highways and cities, dangerous emissions, omnipresent traffic accidents, delays, expensive railways. Solutions are being sought to transfer a large part of passenger- and especially freight-traffic to (high-speed) rail and the efforts are shifting towards electromobility, car-sharing, 5G-connectivity, autonomous ride, MaaS-transport-coordination or Hyperloop-type solutions. However, all these solutions have further problems and limitations. Solutions are not sought where they really exist - in the mutual adaptation of the road and rail vehicles and their deep cooperation. The ComplexTrans-project shows that simply adapting dimensions and functions of the road and rail vehicles can eliminate (or at least substantially reduce) all the problems of existing land transport. The main features of the ComplexTrans system are sufficient parking spaces, reduced traffic density inside and outside of the cities, electric-vehicles with unlimited range and cheaper than the standard cars, cheaper and affordable recharging of batteries, autonomous ride, self-financing rail-transport, transfer of intercity freight to rail, replacement of part of the continental air-transport and many others.
Rights: © Travision
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42523

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD