Title: Česko-ruský a rusko-český dialog u Jáchyma Topola a jazyková situace jeho románů
Other Titles: Topol’s Czech-Russian and Russian-Czech dialogue and the lingvistic charaktetization of his novels
Authors: Pešková, Michaela
Citation: PEŠKOVÁ, M. Česko-ruský a rusko-český dialog u Jáchyma Topola a jazyková situace jeho románů. Philologia Rossica, 2020, č. 2, s. 67-78. ISSN 2694-8826.
Issue Date: 2020
Publisher: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42544
ISSN: 2694-8826
Keywords: česko-ruský dialog;rusko-český dialog;Jáchym Topol;jazyková situace;imagologie;současná česká literatura
Keywords in different language: Czech-Russian dialogue;Russian-Czech dialogue;Jáchym Topol;language situation;imagology;contemporary Czech literature
Abstract: Článek z literárněimagologického a lingvistického hlediska analyzuje Topolovy romány Sestra (1994), Kloktat dehet (2005) a Citlivý člověk (2017). Zaměřuje se na zobrazení česko-ruských a rusko-českých vztahů, jak jsou vyjádřeny zejména v jazykovém plánu. Vystihuje návaznost jazykové složky textů na dějovou linku a dotýká se přitom zejména témat národní identity, teritoriality a globálních geopolitických procesů. Specifika komunikace rozebírá stať v partu vypravěče i postav (polylog, dialog, monolog, mlčení). Topolův poetický jazyk interpretuje coby reprezentanta chaosu doby.
Abstract in different language: Based on linguistic and literary imagology, the paper analyses a relationship between Czech and Russia in the Jachym Topol’s novels City Sister Silver (1994), Gargling with Tar (2005) and A Sensitive Man (2017). The paper aims to introduce parellels between naration and language by interpreting the key Topol’s topics: national and personal identity, territoriality and global polictical processes. The paper focuses on the analysis of the narrator’s and heroes speech (dialogue, polylogue, monologue and silence). The original author’s language is analyzed like a representative of the chaos of nowadays.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Appears in Collections:Články / Articles (KRF)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Peskova.pdf206,99 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42544

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD