Title: Development of machine monitoring system
Other Titles: Vývoj monitorovacího systému stroje
Authors: Polák, Roman
Lašová, Václava
Bernardin, Petr
Janda, Petr
Švagr, Marcel
Citation: POLÁK, R., LAŠOVÁ, V., BERNARDIN, P., JANDA, P., ŠVAGR, M. Development of machine monitoring system. In: Annals of DAAAM and Proceedings of the International DAAAM Symposium. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2020. s. 310-314. ISBN 978-3-902734-29-7, ISSN 1726-9679.
Issue Date: 2020
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85098191476
http://hdl.handle.net/11025/42593
ISBN: 978-3-902734-29-7
ISSN: 1726-9679
Keywords: Monitorování, obráběcí stroj, mobilní aplikace, OPC UA Server, OPC .NET API
Keywords in different language: Monitoring;machine tool;mobile application;OPC UA Server;OPC .NET API
Abstract: Tento příspěvek se zabývá kompletním návrhem a implementací monitorovacího systému pro mobilní zařízení, který byl připraven pro společnost Škoda Machine Tool a.s .. Jedná se o monitorování strojů, které mají pro síťovou komunikaci OPC UA Server. Tento komunikační protokol se používá k přenosu dat ze zařízení na server. Přenos dat probíhá v nastaveném intervalu v sekundách. Data jsou uložena v databázi pro další zpracování. Přístup do databáze je možný prostřednictvím mobilní aplikace (zařízení Android nebo iOS) nebo webové aplikace. Webová aplikace má také administrační rozhraní pro nastavení celého systému. Tyto aplikace pro koncové uživatele umožňují sledovat aktuální stav hlavního stroje, sekundární stavy a aktuální zatížení náprav. Je také možné zobrazit statistiky ve vybraném nebo přednastaveném časovém intervalu.
Abstract in different language: This paper deals with a complete design and implementation of a monitoring system for mobile devices, which was prepared for the company Škoda Machine Tool a.s.. It is a monitoring of machines that have an OPC UA Server for network communication. This communication protocol is used to transfer data from the machine to the server. The data transfer run in the set interval in seconds. The data is stored in a database for further processing. Access to the database is possible via a mobile application (Android or iOS device) or a web application. The web application also has an administration interface for setting up the whole system. These end-user applications allow monitoring of the current main machine state, secondary states and current axle loads. It is also possible to display statistics in a selected or preset time interval.
Rights: © DAAAM
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
dpn60161_a_1_Polak_paper_fulltext.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD