Title: Analýza generačních odlišností na pracovišti v České republice
Other Titles: Analysis of Generational Differences at the Workplace in the Czech Republic
Authors: Kutlák, Jiří
Krejčová, Zdeňka
Citation: KUTLÁK, J., KREJČOVÁ, Z. Analýza generačních odlišností na pracovišti v České republice. Trendy v podnikání, 2020, roč. 10, č. 3, s. 21-29. ISSN 1805-0603.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42649
ISSN: 1805-0603
Keywords: generace, lidské zdroje, pracovní hodnoty, generační rozdíly, pracoviště
Keywords in different language: generation, human resources, work values, generational differences, workplace
Abstract: Problematika vícegeneračního řízení na pracovišti je jednou z klíčových oblastí efektivního řízení organizací. Nejen kvůli demografickému vývoji v mnoha vyspělých zemích, ale také kvůli změnám v chápání kariérního života jednotlivců dochází na pracovištích k interakci více generací a výjimkou nejsou ani situace, kdy podřízení dosáhnou v organizačních strukturách nižšího věku než jejich nadřízení. To je jedním z důvodů pro změnu přístupu k problematice věkové diverzitě, kde se výzkumy v minulosti zaměřovaly především na problematiku starších pracovníků (50-55 let a více). V současné době se vědecký výzkum i obchodní praxe zaměřují na porozumění věkové rozmanitosti zaměstnanců z pohledu jednotlivých generací. Dosavadní vědecké poznatky se zaměřují především na charakteristiky jednotlivých generací a jejich vzájemné srovnání. Cílem předloženého článku je analyzovat generační rozdíly na pracovišti v podmínkách České republiky. Rozdíly jsou statisticky testovány závislostí dat na vzorku 214 pracovníků, kteří jsou podle data narození součástí jedné z ekonomicky aktivních generací: Baby Boomers, X, Y a Z. Výsledky analýz ukazují, že pro část zkoumaných oblastí ve vztahu k podnikové praxi lze statisticky potvrdit závislost postojů a názorů na jednotlivých generacích. Konkrétně se jedná o oblasti odměňování a výhod; obsah práce; atmosféra a vztahy na pracovišti.
Abstract in different language: The issue of multi-generational management in the workplace is one of the core areas for effective management of organisations. Not only due to demographic developments in many developed countries, but also to changes in the understanding of individuals' career lives, more generations interact in workplaces, and situations where subordinates reach a lower age within organisational structures than their superiors are no exception. This is one of the reasons for changing the approach to the issue of age diversity, where research in this field has in the past focused mainly on the issue of older workers (50-55 and over). Currently, the focus of scientific research, as well as business practice, is on the understanding of age diversity in personnel from the perspective of individual generations. The world's scientific knowledge to date is focused primarily on the characteristics of individual generations and their comparison with each other. The aim of this paper is to analyse generational differences in the workplace in the conditions of the Czech Republic. Differences are statistically tested by data dependency on a sample of 214 workers who, according to their date of birth, are part of one of the economically active generations: Baby Boomers, X, Y and Z. The results of the analyses show that, for parts of the areas examined in relation to business practice, the dependence of attitudes and opinions on individual generations can be statistically confirmed. Specifically, the areas of remuneration and benefits; content of work; atmosphere and workplace relations.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
4_Kutlak_Krejcova.pdf587,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42649

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD