Title: Počínání žáků při práci s robotickou stavebnicí: východiska tvorby výzkumného nástroje
Other Titles: Pupils´ Behaving During Working with a Robotic Kit: The Bases for Creating a Research Tool
Authors: Baťko, Jan
Rohlíková, Lucie
Citation: BAŤKO, J., ROHLÍKOVÁ, L. Počínání žáků při práci s robotickou stavebnicí: východiska tvorby výzkumného nástroje. Inovace a technologie ve vzdělávání, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 45-53. ISSN 2571-2519.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42733
ISSN: 2571-2519
Keywords: testování;LEGO Mindstorms EV3;programování;algoritmizace;základní škola
Keywords in different language: testing;LEGO Mindstorms EV3;programming;algorithms;primary school
Abstract: V tomto příspěvku jsou popsána východiska, postup tvorby a finální podoba testovací sady úloh, která posloužila jako testovací nástroj v rámci výzkumu zaměřeného na počínání žáků při řešení úloh z oblasti edukační robotiky. Sada úloh byla vytvořena pro použití v programovacím prostředí LEGO Mindstorms EV3 a obsahovala 15 úloh. V příspěvku představíme, jaké aspekty byly při tvorbě zohledněny, z čeho sada úloh vycházela, z jakých částí se každá úloha skládala, jak ovlivnilo finální podobu testovacího nástroje pilotní ověřování a také to, jak byla sada úloh přijata samotnými žáky.
Abstract in different language: In this article, the bases, process of creating and the final look of testing tasks set were described. The set was used as a testing tool during the research focused on pupils´ behaving during solving the tasks in educational robotics. The set of tasks was created to be used in programming environment LEGO Mindstorms EV3 and the set contained 15 tasks. In this article, we introduced the aspects which were taken into account during creating the set, what the tasks set was based on, what parts each task consists of, how the pilot testing influenced the final look of testing tool as well as how the tasks set was accepted by pupils themselves.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Batko_Rohlikova_ITEV_2020.pdf599,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD