Title: Health literacy on HIV infection among adolescents in the Czech Republic: a case study of two Czech cities Plzeň and České Budějovice
Other Titles: Zdravotní gramotnost týkající se infekce HIV mezi adolescenty v České republice: případová studie ze dvou českých měst - Plzně a Českých Budějovic studie ze dvou českých měst – Plzně a
Authors: Sekera, Jan Carlos
Preis, Jiří
Pazdiora, Petr
Citation: SEKERA, J. C., PREIS, J., PAZDIORA, P. Health literacy on HIV infection among adolescents in the Czech Republic: a case study of two Czech cities Plzeň and České Budějovice. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, 2020, roč. 69, č. 4, s. 182-188. ISSN 1210-7913.
Issue Date: 2020
Publisher: Czech Medical Association J.E. Purkyne
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85100096987
http://hdl.handle.net/11025/42758
ISSN: 1210-7913
Keywords: zdravotní gramotnost;deskriptivní průřezová studie;HIV/AIDS;studenti;Česká republika
Keywords in different language: health literacy;descriptive cross-sectional study;HIV/AIDS;students;Czech Republic
Abstract: Zdravotní gramotnost je důležitým předpokladem pro udržení zdravé populace. V České republice a mezi českými autory neexistuje mnoho studií zaměřených na zdravotní gramotnost týkající se infekce HIV ve skupině dospívajících osob. V kontrastu s tím stojí poměrně vysoký vědecký zájem o informovanost a vnímání této problematiky dospívajícími v nejvíce postižených oblastech světa, zejména v Subsaharské Africe a Indii. Dospívající patří v oblasti infekce HIV do vysoce rizikové skupiny, přičemž vzdělání je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících úroveň rizika infekce HIV. Zvyšování zdravotní gramotnosti je však realizováno pouze na některých typech středních škol. Cílem této studie je ověřit zdravotní gramotnost týkající se infekce HIV u adolescentů ve dvou typech středních škol (gymnáziích a středních odborných učilišť), a to ve dvou krajských městech: v Plzni a v Českých Budějovicích. Pro zjištění úrovně zdravotní gramotnosti v oblasti infekce HIV byl sestaven dotazník s 13 otevřenými a 9 uzavřenými otázkami, který byl implementován mezi studenty (N = 1 942) v 16 vybraných školách v roce 2015. Dotazník byl předem testován a jeho vyplnění zabralo cca 15 minut. Studie prokázala, že ženy studující na gymnáziích disponují nejlepšími znalostmi v oblasti zdravotní gramotnosti infekce HIV. Oproti tomu nejnižší úroveň znalostí byla identifikována mezi muži, kteří studují střední odborná učiliště. Znalosti a orientace v oblasti problematiky HIV/AIDS však nestačí. Důležitý je i fakt, zda dospívající dokáží tyto znalosti přeměnit ve svůj prospěch, a přispět tak k redukci rizika infekce HIV a svého vlastního rizikového chování. Zavedení preventivních programů na všech typech škol a vzdělávání adolescentů v oblasti sexuálně přenosných nemocí je pro snížení expozice vůči HIV zcela zásadní. Existující rozdíly mezi pohlavími a školami mohou u některých těchto skupin zvýšit riziko infekce. Na základě zjištěných skutečností doporučujeme hledat cesty pro sjednocení a zefektivnění přístupu k výuce tohoto tématu na všech typech škol a více programy zaměřit na chlapce, neboť muži jsou největší skupinou HIV pozitivních osob v Česku.
Abstract in different language: Despite health literacy being an important assumption for maintaining a healthy population, there are not many studies focusing on health literacy concerning HIV infection among adolescents in the Czech Republic and among Czech authors. In contrast, there are plenty of scientific papers and researches focused on awareness and susceptibility of adolescents in most affected regions of the world, Sub-Saharan Africa and India particularly. Adolescents belong to a high-risk group of the population. Education is one of the most important factors that influence the level of risk of HIV infection. However, increasing health literacy is only implemented in some types of secondary schools in the Czech Republic. The goal of this study is to verify health literacy concerning HIV infection among adolescents in two types of Czech secondary schools (grammar school and vocational school) in two Czech regional cities (Plzeň and České Budějovice). To determine the level of health literacy of HIV infection, a questionnaire (13 open and 9 closed questions) was compiled. A descriptive cross-sectional study was implemented among students (N = 1 942) of 16 chosen schools in two cities of the Czech Republic in 2015. The questionnaire was pre-tested and it took about 15 minutes to complete. The association was tested by a chi-square test, the averages were then compared with an independent t-test, the p-value (0,05) was used in all tests. Most of the students (67,3%) had good health literacy about HIV/AIDS, statistically significant differences were found between students of grammar schools and vocational schools (p = 0,012). Differences were also found between men and women (p = 0,037). The respondents showed the best knowledge about transmission (94,3%), the poorest about epidemiological questions (18,3%). Gender and the type of school had a statistically significant influence on the level of knowledge (gender x2; p = 0,042, types of a school x2; p = 0,031). In this cross-sectional study, women studying at grammar schools had the best knowledge of HIV/AIDS. In contrast, the lowest level of knowledge was found in men studying in vocational schools. The school types and gender had a statistically significant influence on the level of knowledge. However – knowledge is not enough. To reduce infection risk potential will mean to help adolescents to transform knowledge into diminishing of their risky behaviour. The implementation of prevention in all types of schools is crucial for the reduction of exposure from HIV infection. We consider educating adolescents about sexually transmitted diseases important. Despite that our research showed differences among schools and gender. Those differences can make a particular group be more at risk of being infected. Based on the findings, it would be suitable to unify and improve the approach to the education of this topic in all types of schools and to target preventive and educational techniques to boys more, since men are the biggest group of the HIV positive people in the Czech Republic.
Rights: Plný text není přístupný.
© Czech Medical Association J.E. Purkyne
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD