Title: Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně pandemie koronaviru
Other Titles: pandemie
koronavirus
obavy
vnímání
prožívání
Perception and experience of an emergency state in the first wave of coronavirus pandemic
Authors: Medzihorský, Štefan
Svoboda, Michal
Citation: MEDZIHORSKÝ, Š. SVOBODA, M. Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně pandemie koronaviru. Aplikovaná psychologie, 2020, roč. 5, č. 8, s. 592-626. ISSN 2336-8276.
Issue Date: 2020
Publisher: Vysoká škola aplikované psychologie
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42839
ISSN: 2336-8276
Keywords in different language: pandemie;coronavirus;worries;perception;experience
Abstract: Článek představuje výzkum pocitů během první vlny pandemie koronaviru v České republice. Výzkum byl realizován v úvodní fázi zcela nové situace vyhlášení nouzového stavu, na kterou populace nebyla žádným způsobem připravena. Cílem výzkumu bylo zaznamenat vnímání a prožívání nouzového stavu a zaznamenat reakce skupin respondentů – studentů vysokých škol a občanů okresního města a jejich porovnávání. Příspěvek poskytuje náhled do dosud neznámého stresogenního prostředí fatální hrozby a současně historicky mimořádných restriktivních opatření. Ztráta pocitu bezpečí a současně znemožnění standardních způsobu abreakce (zábava, kultura, sport, setkávání přátel, známých i rodinných příslušníků v soukromí a restauracích) vytvořilo podmínky pro těžké psychické stavy. Převažující část respondentů to však vnímá a řeší do značné míry věcně. Součástí příspěvku je kvalitativní a kvantitativní analýza získaných dat. Statistické vyhodnocení ukazuje závislosti mezi sociodemografickými proměnnými a reakcemi respondentů na témata v dotazníku. Výsledky jsou zpracovány s uvedením statistické významnosti závislosti P-hodnotou chí-kvadrát testu.
Abstract in different language: The article presents a study of people’s feelings during the first wave of the coronavirus pandemic in the Czech republic. The research was held during the early days of a completely new situation of emergency state declaration for which the population was not prepared at all. The aim of the research was to describe the perception, experience and reactions to the emergency state in two groups of respondents – university students and citizens of selected district – and their comparison. The article offers a look the stress-inducing environment of a fatal threat and historically extraordinarily restrictive measures at the same time. The loss of the feeling of security white the standard ways of abreaction (entertainment, culture, sport, meetings of friends, acquaintances and family members privately and in restaurants) were being blocked, creating conditions for deep psychological deprivation. Most respondents perceive and solve this situation as a question of fact. The article also contains a qualitative and quantitative analysis of data obtained. The statistical evaluation shows dependencies between sociodemographical variables and reactions of respondents to the issues included in the questionnaire. The results are processed with determination of statistical significance of the dependence by P-value of the chi-square test.
Rights: Plný text není přístupný.
© Vysoká škola aplikované psychologie
Appears in Collections:Články / Articles (KPG)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD