Title: Static and dynamic testing of a bogie
Other Titles: Statické a dynamické testování podvozku
Authors: Tittel, Jan
Kepka, Miloslav
Heller, Petr
Citation: TITTEL, J. KEPKA, M. HELLER, P.Static and dynamic testing of a bogie. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Bristol: IOP Publishing LTD, 2020. ISSN 1757-8981.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing LTD
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85080880094
http://hdl.handle.net/11025/42909
ISSN: 1757-8981
Keywords: únava;životnost;testování;rám podvozku
Keywords in different language: fatiqu;durability;testing;bogie frame
Abstract: Cílem tohoto výzkumu je statické a dynamické testování funkčního modelu podvozku hydraulickými válci a následné vyhodnocení naměřených hodnot. Zatížení se stanoví podle požadavků stanovených v ČSN EN 13749, Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metoda stanovení konstrukčních požadavků podvozkových rámů. Při únavové zkoušce se zatížení skládá ze statického zatížení, kvazistatického zatížení a dynamického zatížení. Únavová pevnost dynamicky zatíženého svařovaného rámu je omezena trvanlivostí svarových spojů. Rám byl následně podroben testování NDT pro detekci možných defektů. Potenciál tohoto nového podvozku lze využít k optimalizaci výroby kolejových vozidel.
Abstract in different language: The aim of this research is static and dynamic testing of a functional bogie model by hydraulic cylinders and subsequent evaluation of measured values. The load is determined according to the requirements specified in ČSN EN 13749, Railway applications – Wheelsets and bogies – Method of specifying the structural requirements of bogie frames. In the fatigue test, the loads are composed of the static load, the quasi-static load, and the dynamic load. The fatigue strength of the dynamically loaded welded frame is limited by the durability of the weld joints. The frame was subjected to NDT testing to detect possible defects. The potential of this new bogie can be used to optimize the production of railway rolling stock.
Rights: © IOP Publishing
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tittel_2020_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._723_012031.pdf959,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD