Title: Buchbergerův algoritmus a soustavy polynomiálních rovnic pro řešitele úloh MO
Other Titles: Buchberger algorithm and systems of polynomial equations for MO problem solvers
Authors: Hora, Jaroslav
Königsmarková, Soňa
Citation: HORA, J. KÖNIGSMARKOVÁ, S. Buchbergerův algoritmus a soustavy polynomiálních rovnic pro řešitele úloh MO. South Bohemia Mathematical Letters, 2018, roč. 26, č. 1, s. 23-30. ISSN 2336-2081.
Issue Date: 2018
Publisher: Department of Mathematics PF USB
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/43016
ISSN: 2336-2081
Keywords: soustavy polynomiálních rovnic;Buchbergerův algoritmus
Keywords in different language: systems of polynomial equations;Buchberger's algorithm
Abstract: V polovině šedesátých let minulého století objevil B. Buchberger algoritmus pro nalezení tzv. Gröbnerovy báze a tím se otevřela nová cesta pro řešení soustav polynomiálních rovnic. Bylo by možné seznámit v omezeném čase talentované studenty v matematice, řešitele úloh matematické olympiády atd. alespoň se základy této metody? V článku je navržen jeden postup, který se na rozdíl od „velké“ teorie omezuje jen na jednodušší příklady a pracuje jen s lexikografickým uspořádáním termů.
Abstract in different language: In the mid-1960s, B. Buchberger discovered an algorithm for finding the so-called Gröbner base, thus opening a new path for solving systems of polynomial equations. Would it be possible to acquaint talented students in mathematics, solvers of mathematical olympiads, etc. in a limited time, at least with the basics of this method? One procedure is proposed in the article, which, unlike the "big" theory, is limited to simpler examples and works only with the lexicographic arrangement of terms.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Department of Mathematics PF USB
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2018_Hora_Konigsmarkova.pdf215,91 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD