Title: Soft Skills as a Tool for Interdisciplinary Teamwork of Product Designers
Other Titles: Softskills jako nástroj pro mezioborovou týmovou práci produktových návrhářů
Authors: Chochole, Tomáš
Citation: CHOCHOLE, T. Soft Skills as a Tool for Interdisciplinary Teamwork of Product Designers. In: The European Conference on Arts & Humanities2020. Nagoya, Aichi: The International Academic Forum 2020, The International Academic Forum (IAFOR), 2020. s. 31-40. ISSN 2188-1111.
Issue Date: 2020
Publisher: The International Academic Forum 2020
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/43038
ISSN: 2188-1111
Keywords: Interdisciplinární týmová práce;softskills;produktový design;trh práce;kompetenční model
Keywords in different language: Interdisciplinary Teamwork;Soft Skills;Product Design;Job Market;Competency Model
Abstract: Výsledky práce produktových designérů nejsou stále častěji možné bez týmové spolupráce a zejména interdisciplinární týmové spolupráce. Produktoví designéři často hrají v takových týmech klíčovou roli, a kromě tvrdých dovedností potřebují také měkké kompetence potřebné k interakci v týmu, aby byli úspěšní ve své práci. Cílem této studie bylo zmapovat nejdůležitější softskills potřebné pro interdisciplinární týmovou spolupráci. Mezinárodního výzkumu se zúčastnilo 98 studentů v oboru produktového designu a současně profesionálních produktových designérů. Výzkum byl založen na principu případové studie s žurnalistickými investigativními metodami v kombinaci s kvalitativním a kvantitativním výzkumem a srovnávací analýzou dokumentů. Tyto dokumenty identifikovaly nejdůležitější dovednosti pro produktové designéry za posledních pět let. V další fázi studie byla výzkumná práce zaměřena na vytvoření kompetenčního modelu nejpreferovanějších měkkých kompetencí, kterými jsou: týmová práce, řešení problémů, efektivní komunikace a time management. Kompetenční model by mohl být užitečný při přípravě vzdělávacích kurzů a workshopů, v nichž by se rozvíjely měkké kompetence pro studenty v oboru produktového designu, ale také pro profesionální designéry. Důvodem je jasná potřeba dobrého osvojení a využití kompetencí, které umožní lepší interdisciplinární týmovou spolupráci.
Abstract in different language: The results of the work of product designers are increasingly not possible without teamwork and especially interdisciplinary teamwork. Product designers often have a key role to play in such teams, and in addition to hard skills, they also need the soft competencies needed to interact in a team in order to be successful in their work. This study aimed to map the most important soft skills needed for interdisciplinary teamwork. 98 students in the field of product design and at the same time professional product designers took part in the international research. The research was based on the principle of a case study with journalist’s investigative methods in combination with qualitative and quantitative research and comparative analysis of documents. These documents have identified the most necessary soft skills for product designers in the last five years. In the next phase of the study, the research work was focused on building a competency model of the most preferred soft competencies, which are: teamwork, problem solving, communication and time management. The competency model could guide the preparation of educational courses and workshops, in which soft competencies would be developed for students in the field of product design, but also for professional designers. The reason is the clear need for good acquisition and use of competencies that will enable better interdisciplinary teamwork.
Rights: © IAFOR
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ECAH2020_58080.pdf1,69 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43038

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD