Title: Numerical Simulations of Flow in Electrostatic Precipitators
Other Titles: Numerické simulace proudění v elektroodlučovačích
Authors: Matas, Richard
Novák, Martin
Kňourek, Jindřich
Citation: MATAS, R. NOVÁK, M. KŇOUREK, J. Numerical Simulations of Flow in Electrostatic Precipitators. In: MATEC Web Conf. Volume 328, 2020 XXII. International Scientific Conference – The Application of Experimental and Numerical Methods in Fluid Mechanics and Energy 2020 (AEaNMiFMaE-2020). Piešťany: MATEC Web of Conferences, 2020. ISSN 2261-236X.
Issue Date: 2020
Publisher: MATEC Web of Conferences
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/43164
ISSN: 2261-236X
Keywords: elektrostatický odlučovač;CFD simulace;proudění spalin
Keywords in different language: electrostatic precipitator;CFD simulation;flue gas flow
Abstract: Elektrostatické odlučovače jsou široce používané v energetice i v průmyslu k odlučování pevných částic ze spalin. Pro zajištění své účinnosti potřebují mimo jiné relativně homogenní rozložení proudění spalin. Příspěvek ukazuje, jak přistupovat k některým potížím s distribucí proudění ve filtru způsobených nevhodným návrhem kanálů před filtrem nebo vlastních vstupních částí filtru. Jsou prezentovány příklady tří provozovaných filtrů s různým chováním spalin. Pro simulace byly použity CFD simulace částečně validované pomocí dostupných měření na filtrech. Byly navrženy konstrukční změny a ty dále zkoumány za účelem zlepšení proudové situace v odlučovačích.
Abstract in different language: Electrostatic precipitators are widely used in power generation and industry to separate solid particles from flue gases. They need relatively homogeneous distribution of the flue gas inside otherwise the required efficiency cannot be ensured. The paper shows how to approach some of possible troubles with distribution of the stream inside of the filters caused by unsuitable design of ducts in front of the device or by inlet parts of filters. Three filters in operation are presented as examples which seem to be similar, but their behaviour is different. CFD simulations partialy validated by measurement were used to evaluate the existing flow situation. Design changes were proposed and further investigated to improve the flows in the precipitator.
Rights: © MATEC Web of Conferences
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference objects
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
MATAS_matecconf_aenmfme2020_02021-1.pdf3,18 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD