Title: Individualism and self-reliance of Generations Y and Z and their impact on working environment: An empirical study across 5 European countries
Other Titles: Individualismus a soběstačnost generací Y a Z a jejich dopad na pracovní prostředí: empirická studie napříč 5 evropskými zeměmi
Authors: Kutlák, Jiří
Citation: KUTLÁK, J. Individualism and self-reliance of Generations Y and Z and their impact on working environment: An empirical study across 5 European countries. Problems and Perspectives in Management, 2021, roč. 19, č. 1, s. 39-52. ISSN 1727-7051.
Issue Date: 2021
Publisher: Business Perspectives
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85099941452
http://hdl.handle.net/11025/43213
ISSN: 1727-7051
Keywords: generační rozdíly, HR management, bydlení, Česká republika, Dánsko, Nizozemsko, Polsko, Slovensko
Keywords in different language: generational differences, HR management, housing,Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Poland, Slovakia
Abstract: Odlišné rozdíly mezi jednotlivými generacemi v jejich hodnotách, postojích či charakteristikách potvrzuje v posledních letech nespočet výzkumů a studií. Pro výzkum i praktickou aplikace je ovšem výzvou poznání generace Z, jejíž jedinci v současnosti vstupují na trh práce. Účelem předloženého článku je rozšířit poznání generací Y a Z v oblasti individualismu a soběstačnosti. Tato problematika je zkoumána ve vztahu k samostatnosti v otázce bydlení a finanční nezávislosti na pomoci rodičů. Cílem studie je empirická verifikace možných shod a rozdílů mezi generacemi Y a Z. Studie byla založena na online dotazníkovém průzkumu. Data byla získána od více než 1 500 respondentů uvedených generací (ročníky narození 1982-2005) v 5 evropských zemích (Česká republika, Dánsko, Nizozemsko, Polsko a Slovensko). Data byla zkoumána za využití dvouvýběrového t-testu, Mann-Whitney U test a regresní analýzy. Zjištění studie naznačují, že existují mezigenerační rozdíly v problematice samostatnosti, kdy se generace Z na rozdíl od Miléniálů stává soběstačnou v mladším věku. Výzkumem bylo také zjištěno, že ženy opouštění rodičovské bydlení dříve než muži. V článku je představen možný vliv uvedených výstupů analýz na pracovní prostředí a pracovní motivaci jedinců zkoumaných generací Y a Z.
Abstract in different language: Society 4.0 and its tools influence significantly current human activities. Approach of people to use of information have changed, information technologies became part of our daily life. Data are shared and processed using different processing procedures than were used 20 years ago. It has many impacts on lives of individuals and interpersonal relations. This contribution deals with the issue of Internet of Things (IoT) as the tool enabling people more efficient information management. The objective of this contribution is to outline the significance of IoT and provide the overview of this technology. The contribution is based on the literature research and contains bibliometric analysis confirming the IoT significance for current and future human activities.
Rights: © Business Perspectives
Appears in Collections:Články / Articles (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
PPM_2021_01_Kutlak.pdf695,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD