Title: Comparison of Ecohydrological and Climatological Zoning of the Cities: Case Study of the City of Pilsen
Other Titles: Komparace ekohydrologické a klimatologické zonace měst: případová studie města Plzně
Authors: Kopp, Jan
Frajer, Jindřich
Novotná, Marie
Preis, Jiří
Dolejš, Martin
Citation: KOPP, J., FRAJER, J., NOVOTNÁ, M., PREIS, J., DOLEJŠ, M. Comparison of Ecohydrological and Climatological Zoning of the Cities: Case Study of the City of Pilsen. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2021, roč. 10, č. 5, s. 1-21. ISSN 2220-9964.
Issue Date: 2021
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85107582591
http://hdl.handle.net/11025/44925
ISSN: 2220-9964
Keywords: lokální klimatické zóny;ekohydrologie;modro-zelená infrastruktura;městské plánování;odtokový koeficient;biotope area factor
Keywords in different language: local climate zones;ecohydrology;blue-green infrastructure;urban planning;runoff coefficient;biotope area factor
Abstract: Standardizované vymezování lokálních klimatických zón (LCZ) bude lépe použitelné pro potřeby adaptace měst na dopady klimatických změn, pokud budou známy ekohydrologické vlastnosti územních jednotek LCZ. V příspěvku proto představujeme metodiku ekohydrologické zonace městské krajiny, která byla vytvořena v GIS jako podklad pro plánování modro-zelené infrastruktury měst v Česku. Cílem studie je porovnat postupy a výsledky ekohydrologické a klimatologické zonace na příkladu města Plzeň. Oba metodické přístupy se liší ve vstupních datech, podrobnosti rozlišení a použitých parametrech. Výsledky ukázaly, že území jednotlivých vymezených typů LCZ do značné míry odrážejí i jejich odlišné ekohydrologické vlastnosti. Vnitřní heterogenitu jednotek stejných typů LCZ z hlediska ekohydrologických vlastností můžeme částečně vysvětlit odlišnou technikou vymezování a rozdílnými soubory vstupních dat, ale také rozdílnými parametry obou zonací. Vede se diskuse o významu sklonitosti území jako doplňujícího parametru klasifikace LCZ. Případová studie může přinést podněty pro další vývoj holisticky pojaté zonace měst, která by zohledňovala jak klimatické tak ekohydrologické podmínky.
Abstract in different language: Standardized delimiting of local climate zones (LCZ) will be better applicable to the urban adaptation to climate change when the ecohydrological properties of LCZ units are known. Therefore, the properties of LCZ units based on the methodology of ecohydrological zoning of the urban landscape, which was created in GIS as a basis for planning blue-green infrastructure of cities in the Czech Republic, are presented in the paper. The goal of this study is to compare approaches and results of our own ecohydrological zonation and standardized LCZ delimiting in the city of Pilsen. Both methodological approaches differ in input data, resolution details and parameters used. The results showed that the areas of the individual LCZ classes show different levels of ecohydrological qualities. Internal heterogeneity of LCZ classes demonstrated by variance of ecohydrological parameters' values can be partly explained by different techniques and data sources for delimitation of both zonations, but by different sets of delimitation criteria. The discussion is held on the importance of terrain slope for supplementing the LCZ classification. A case study can be a stimulus for further development of holistic urban zoning methodologies that would take into account both climatological and ecohydrological conditions.
Rights: © MDPI
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ijgi-10-00350.pdf4,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD