Title: Mechanical properties of HVOF sprayed CrC-NiCr coating exposed to hot corrosion environment
Other Titles: Mechanické vlastnosti povlaku CrC-NiCr nanášeného metodou HVOF vystaveného působení vysokoteplotní koroze
Authors: Schubert, Jan
Česánek, Zdeněk
Bláhová, Olga
Citation: SCHUBERT, J. ČESÁNEK, Z. BLÁHOVÁ, O. Mechanical properties of HVOF sprayed CrC-NiCr coating exposed to hot corrosion environment. In 13th International Conference on Local Mechanical Properties, LMP 2017. Košice: Trans Tech Publications Ltd, 2018. s. nestránkováno. ISBN: 978-3-0357-1242-1 , ISSN: 1013-9826
Issue Date: 2018
Publisher: Trans Tech Publications Ltd
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85085203215
http://hdl.handle.net/11025/46679
ISBN: 978-3-0357-1242-1
ISSN: 1013-9826
Keywords: povlaky;CrC-NiCr;vysokoteplotní koroze;HVOF;nanoindentace
Keywords in different language: Coating;CrC-NiCr;Hot Corrosion;HVOF;Nanoindentation
Abstract: Současný vývoj výroby elektrické energie vede k hledání nových technologií a způsobů, jak chránit povrch používaných součástí před agresivním korozním prostředím. Vhodným způsobem vedoucím ke zlepšení povrchových vlastností je aplikace ochranných povlaků. Tento přístup umožňuje používat komponenty vyrobené z méně kvalitních materiálů. Současný vývoj parních turbín vede ke zvýšení provozních teplot za účelem zvýšení výkonu. Tento proces má za následek zvýšení provozní teploty limitující použití běžně používaných materiálů. Jednou z klíčových oblastí ochrany v tomto prostředí je ochrana proti vysokoteplotní korozi. Možné řešení lze nalézt pomocí aplikace povlaků na bázi slitin a cermetů připravených technologií HVOF (High Velocity Oxygen Fuel). Tento článek zkoumá lokální mechanické a mikrostrukturní vlastnosti povlaku Cr3C2-25%NiCr po procesu způsobující vysokoteplotní korozi. Nanoindentační měření na těchto povlacích byla provedena před a po korozním testu. Testovacím prostředím byla směsi solí: 59% Na2S04 s 34,5% KCI a 6,5% NaCl. Testovací teplota byla 525° C a 575°C. Doba expozice v autoklávu v prostředí s vysokou teplotou byla 168 hodin. Výsledky potvrdily, že po dobu expozice povlak v tak agresivním prostředí částečně degradoval. Zhoršení vlastností bylo lokalizováno na pouze na povrchu povlaku, kde se vytvořila oxidická vrstva, která snižuje rychlost další degradace základního materiálu.
Abstract in different language: Current development in power generation industry leads to search of new technologies and ways how to protect surface against aggressive corrosion environment. Suitable method leading to enhancement of surface properties is application of protective coatings on surface. This approach allows to use components composed from less quality materials. The current development in steam turbines leads to increasing operating temperatures for the purpose to enhance performance. This process results in elevation of operating temperature reaching the potential limits of commonly used materials. One of the key areas of protection in such environment is protection against hot temperature corrosion. Possible solution can be found in application of coatings based on alloys and cermets prepared by HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) technology. This paper examines local mechanical and microstructural properties of Cr3C2-25%NiCr coating after exposition to extremely severe hot corrosion environment. Furthermore, the nanoindentation measurements of this coating were performed before and after the corrosion test. The test environment composition was based on mixture of salts 59% Na2SO4 with 34.5% KCl and 6.5% NaCl. Test temperature was 525°C and 575°C. Duration of the exposition to hot corrosion environment was 168 hours in autoclave. The results confirmed that the coating matrix is deteriorated during the exposition to such aggressive environment. The deterioration is localized at surface of coating and is characterized by creation of oxide layer which decreases the speed further speed of matrix dissolution and stabilizes the coating.
Rights: Plný text není přístupný.
© Trans Tech Publications
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (RAM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
BLAHOVA_Mechanical_properties_KEM.784.141.pdf3,44 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46679

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD