Title: Jak jsou reflektovány zkušenosti s inkluzivní edukací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany jejich spolužáků a učitelů v primárním vzdělávání?
Other Titles: How is the experience with inclusive education of pupils with special educational needs considered by their classmates and teachers in primary schools?
Authors: Slowík, Josef
Kubíková, Kateřina
Boháčová, Aneta
Citation: SLOWÍK, J. KUBÍKOVÁ, K. BOHÁČOVÁ, A. Jak jsou reflektovány zkušenosti s inkluzivní edukací žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ze strany jejich spolužáků a učitelů v primárním vzdělávání?. Paidagogos, 2021, roč. 2020, č. 2, s. nestránkováno. ISSN: 1213-3809
Issue Date: 2021
Publisher: Paidagogos - spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/46690
ISSN: 1213-3809
Keywords: Inkluzivní vzdělávání;žáci se speciálními vzdělávacími potřebami;klima třídy;primární vzdělávání;vztahy mezi žáky
Keywords in different language: Inclusive education;pupils with special educational needs;classroom climate;primary school;pupils’ relationships
Abstract: Příspěvek představuje výsledky výzkumu realizovaného v plzeňském regionu v roce 2020, zaměřeného především na zmapování postojů a vztahů žáků k jejich spolužákům se speciálními vzdělávacími potřebami, s nimiž jsou společně vzděláváni ve třídách 1. stupně běžné ZŠ. V šetření koncipovaném na základě kvalitativně-kvantitativní metodologie bylo využito několik výzkumných technik pro zjišťování vztahů ve školní třídě a kvality třídního klimatu. Ačkoliv se postoje dětí k těmto spolužákům zdají být celkově spíše neutrální, klima ve sledovaných třídách se ukázalo být zatížené častými konflikty mezi žáky. Tento rizikový faktor však není příliš reflektován učiteli, kteří sice znají největší rizika inkluzivní edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale nepovažují vliv společného vzdělávání na třídní klima za důležitý a zjevně se vztahy ve třídě ani nedokážou příliš efektivně pracovat, přestože se jedná o velmi důležitý prvek z hlediska úspěšnosti školní inkluze. Podpora dalšího vzdělávání učitelů a rozvoje jejich kompetencí v této oblasti, stejně jako využívání preventivních programů pro zlepšování kvality třídního klimatu jsou zásadními doporučeními, která vyplynula z výzkumných závěrů pro školní praxi.
Abstract in different language: The paper presents the results of research conducted in the Pilsen region in spring of 2020. This research was mainly focused on the issue of pupils’ relationships with their classmates with special educational needs, who are inclusively educated in regular school classrooms. In a survey based on both qualitative and quantitative approaches we used several research techniques to determine the relationships in the classrooms and the quality of classrooms’ climate. Although the pupils’ attitudes towards their classmates with special educational needs seemed rather neutral, the climate in the respective classes was affected by the conflicts between pupils. However, this risk factor is not considered by the teachers, who know the greatest risks of inclusive education, but do not consider the impact of this kind of education on the classroom climate important and they are not able to work effectively with pupil’s relationships in the classroom, although it is an important part of successful inclusion in schools. The main recommendations resulting from our research for the school practice are to support the teacher training and the development of their skills in the area of working with classroom climate, as well as the use of prevention programs to improve the quality of the classroom climate.
Rights: © Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Licensed .
Appears in Collections:Články / Articles (KPG)
Články / Articles (KPS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Clanek print.pdf8,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD