Title: Možnosti efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území
Other Titles: Possibilities for efficient management of rainwater in urban development areas
Authors: Kopp, Jan
Vogt, David
Ježek, Jiří
Marval, Štěpán
Hejduk, Tomáš
Roub, Radek
Citation: KOPP, J. VOGT, D. JEŽEK, J. MARVAL, Š. HEJDUK, T. ROUB, R. Možnosti efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území. Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, 2021, roč. Neuveden, č. 4, s. 1-15. ISSN: 1805-3246
Issue Date: 2021
Publisher: Civitas per Populi
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47040
ISSN: 1805-3246
Keywords: veřejná správa;adaptace měst;hospodaření se srážkovou vodou;rozvojové plochy;územní plánování
Keywords in different language: public administration;urban adaptation;rainwater management;development areas;urban planning
Abstract: Článek nastiňuje možná opatření pro efektivní hospodaření se srážkovou vodou vybraných funkčních areálech rozvojových ploch, tj. ploch individuálního bydlení; hromadného bydlení; výroby a skladování; občanského vybavení či rekreace a sportovních zařízení. V textu jsou komentovány možné nástroje pro veřejnou správu: územně-technická řešení s ohledem na geografické podmínky lokalit, ale také nástroje regulační, ekonomické a etické. Pozornost je věnována technickým, ekonomickým a environmentálním parametrům opatření. Nedílnou součástí příspěvku je diskuse nad specifiky přístupů hospodaření se srážkovou vodou na jednotlivých funkčních typech rozvojových ploch, včetně prezentace návrhu jejich třídění v katalogu opatření. Celý doporučený postup s využitím katalogu je vyvíjen a ověřován na pilotních lokalitách, které byly pro tento účel definovány a jsou rovněž blíže představeny v příspěvku.
Abstract in different language: The article outlines possible measures for efficient management of rainwater in larger functional areas of development areas, i.e. areas of individual housing; mass housing; production and storage; civic amenities or recreation and sports facilities. The text comments on possible tools for public management: spatial and technical solutions with regard to the geographical conditions of the sites, but also regulatory, economic and ethical tools. Attention is paid to the technical, economic and environmental parameters of the measures. An integral part of the paper is a discussion of the specifics of rainwater management approaches on individual functional types of development sites, including a presentation of a proposal for their classification in a catalogue of measures. The whole recommended approach using the catalogue is being developed and tested on pilot sites that have been defined for this purpose and are also presented in more detail in the paper.
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SS03010080-V2_kopp_a_kol_moznosti_hospodareni_se_srazkovou_vodou.pdf12,89 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD