Title: How to Develop Skills of Designers and be Ready for Business?
Other Titles: Jak rozvíjet dovednosti designerů a přípravu pro podnikání?
Authors: Chochole, Tomáš
Citation: CHOCHOLE, T. How to Develop Skills of Designers and be Ready for Business?. Journal of Humanities, Arts and Social Science, 2021, roč. 5, č. 1, s. 35-39. ISSN: 2576-0556
Issue Date: 2021
Publisher: Hill Publishing
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47150
ISSN: 2576-0556
Keywords: produktový design;interdisciplinarita;týmová práce;soft skills;obchod
Keywords in different language: product design;interdisciplinarity;teamwork;soft skills;business
Abstract: Rok 2020 výrazně rozšířil naše komunikační možnosti prostřednictvím globální pandemie. Stali jsme se lidmi online. Ve světě produktového designu, kde výsledná práce závisí na spolupráci více různých profesí, se online komunikace stala klíčovou pro týmovou práci a tím i pro úspěšný byznys. Všichni jsme se to učili za pochodu, jak nejlépe jsme uměli. Pokud ale víme, které soft skills, musíme posílit, aby naše týmová práce byla efektivnější a naše výsledky lepší, nemusíme jít cestou pokusů a omylů. Cílem této studie bylo zmapovat klíčové měkké dovednosti studentů produktového designu ze tří různých univerzit a také profesionálních designérů v kontextu jejich úspěšné práce na vysoce konkurenčním trhu. Ukázalo se, že mezioborová práce v online režimu není pro tuto cílovou skupinu úplně jednoduchá, ale zároveň byly pojmenovány preferované kompetence, které mohou být základem pro otevření různých vzdělávacích kurzů na vysokých školách či jiných odborných institucí.
Abstract in different language: The year 2020 significantly expanded our communication possibilities through a global pandemic. We have become people online. In the world of product design, where the final work depends on the cooperation of several different professions, online communication has become key for teamwork and thus for a successful business. We all learned it on the fly as best we could. But if we know which soft skills, we need to strengthen to make our teamwork more effective and our results better, we do not have to go the way of trial and error. This study aimed to map key soft skills in product design students from three different universities and in a group of professional designers in the context of their successful work in a highly competitive market. It turned out that interdisciplinary work in the online mode is not completely simple for this target group, but at the same time the preferred competencies were named, that can be the basis for the opening of different educational courses at universities or at other professional institutions.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
20210206175417.pdf160,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD