Title: Mapping the competences needed for the career development of product designers
Other Titles: Mapování kompetencí potřebných pro kariérní rozvoj produktových designérů
Authors: Chochole, Tomáš
Citation: CHOCHOLE, T. MAPPING THE COMPETENCES NEEDED FOR THE CAREER DEVELOPMENT OF PRODUCT DESIGNERS. Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, 2021, roč. Neuveden, č. 19, s. 61-68. ISSN: 1338-8231
Issue Date: 2021
Publisher: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/47151
ISSN: 1338-8231
Keywords: kariérní rozvoj;mezioborová týmová práce;soft skills;produktový design
Keywords in different language: career development;interdisciplinary teamwork;soft skills;product design
Abstract: Profesní úspěch na trhu práce je klíčovým prvkem každého pracovního oboru. Přestože designéři mohou pracovat zcela samostatně, pokud mají pracovat na tvarovém řešení nových výrobků, musí vstoupit do týmové interakce s dalšími odborníky. V tomto případě je kariérní růst spojen nejen s profesním růstem, ale také s kompetencemi, které podpoří jejich mezioborovou týmovou spolupráci. Na základě tohoto širšího pojetí se zrodila myšlenka mezinárodního typu výzkumu, jehož cílem bylo odhalit kompetence, které podporují dlouhodobý kariérní rozvoj v oblasti mezioborové spolupráce v oblasti produktového designu. Do výzkumu byli zapojeni studenti tří vysokých škol z České republiky a Číny a profesionální designéři. Z hlediska metodologie výzkumu se podařilo dokonale skloubit tradiční výzkumné metody s inovativním přístupem a také s porovnáním výsledků výzkumu s jinými mezinárodními studiemi, které se zabývají potřebami trhu práce pro produktové designéry. Komplexní analýza prostředí ukázala, že nejvíce preferovanými kompetencemi jsou například týmová práce, řešení problémů, flexibilita, efektivní komunikace nebo time management.
Abstract in different language: Professional success on the labour market is the key element of every working field. Although designers can work completely independently, if they are to work on the shape solution of new products, they must enter into team interaction with other experts. In this case, career development is not only related to professional growth, but also to the competencies that will support their interdisciplinary team cooperation. Based on this broader concept, the idea of an international type of research was born, the aim of which was to discover competencies that support long-term career development in interdisciplinary cooperation in the field of product design. Students from three universities from the Czech Republic and China, as well as professional designers, were involved in the research. In terms of research methodology, it was possible to perfectly combine traditional research methods with an innovative approach and also with a comparison of research results with other international studies that deal with the needs of the labour market for product designers. A comprehensive analysis of the environment showed that the most preferred competencies are, for example, teamwork, problem solving, flexibility, effective communication, or time management.
Rights: © Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
11_KPJ_1-2021_19_Chochole.pdf166,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD