Title: Analysis of the Contact Area for Three Types of Upper Limb Strikes
Other Titles: Analýza kontaktní plochy pro tři typy úderu horní končetinou
Authors: Beránek, Václav
Šťastný, Petr
Turquier, Frederic
Nováček, Vít
Votápek, Petr
Citation: BERÁNEK, V. ŠŤASTNÝ, P. TURQUIER, F. NOVÁČEK, V. VOTÁPEK, P. Analysis of the Contact Area for Three Types of Upper Limb Strikes. Journal of Functional Morphology and Kinesiology, 2022, roč. 7, č. 2, s. 1-11. ISSN: 2411-5142
Issue Date: 2022
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85132767439
http://hdl.handle.net/11025/49412
ISSN: 2411-5142
Keywords: bojové sporty;sebeobrana;smíšená bojová umění;přímý úder;úder loktem;úder dlaní;ruka;zranění
Keywords in different language: combat sports;self-defense;Mixed Martial Art;direct punch;elbow strike;palm strike;hand;injury
Abstract: Výkonnost v úderových bojových sportech se většinou hodnotí pomocí hodnot čisté síly, zrychlení nebo rychlosti, aby se zlepšily účinné tréninkové postupy a/nebo aby se posoudilo zranění. Údaje o úderové ploše horní končetiny, která může být užitečnou proměnnou pro hodnocení kontaktního tlaku, jsou omezené. Cílem této studie proto bylo stanovit kontaktní plochu horní končetiny ve třech různých polohách úderové techniky. Celkem 38 mužů a 38 žen (n = 76, věk 27,3 ± 8,5 let, tělesná hmotnost 73,9 ± 13,8 kg, tělesná výška 173,3 ± 8,4 cm) provedlo statickou simulaci úderu pěstí, úderu dlaní a úderu loktem, při níž byly snímány tři segmenty pravé horní končetiny. Analýza 684 snímků ukázala korelaci (r = 0,634) mezi hmotností a polohou techniky úderu u mužů a významné rozdíly v úderu loktem (p < 0,001) a úderu dlaní (p < 0,0001) mezi ženami a muži. V obou skupinách vykazovala dlaň největší plochu a loket nejmenší. Tyto údaje mohou být využity k hodnocení kontaktního tlaku úderu v budoucích studiích v oblasti forenzní biomechaniky a hodnocení zranění v bojových sportech a sebeobraně.
Abstract in different language: Performance in strike combat sports is mostly evaluated through the values of the net force, acceleration, or speed to improve efficient training procedures and/or to assess the injury. There are limited data on the upper limb striking area, which can be a useful variable for contact pressure assessment. Therefore, the aim of this study was to determine the contact area of the upper limb in three different strike technique positions. A total of 38 men and 38 women (n = 76, 27.3 ± 8.5 years of age, 73.9 ± 13.8 kg of body weight, 173.3 ± 8.4 cm of body height) performed a static simulation of punch with a fist, palm strike, and elbow strike, where three segments of the right upper limb were scanned. The analysis of 684 images showed a correlation (r = 0.634) between weight and punch technique position in men and significant differences in elbow strike (p < 0.001) and palm strike (p < 0.0001) between women and men. In both groups, the palm demonstrated the largest area and the elbow the smallest one. These data may be used to evaluate strike contact pressure in future studies in forensic biomechanics and assessment of injury in combat sports and self-defense.
Rights: © authors
Appears in Collections:Články / Articles (KFE)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD