Title: Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage
Other Titles: Vynucené vibrace karoserií autobusů a odhady jejich únavového poškození
Authors: Kepka, Miloslav
Kepka, Miloslav
Citation: KEPKA, M. KEPKA, M. Forced Vibration of Bus Bodyworks and Estimates of Their Fatigue Damage. In Recent Trends in Wave Mechanics and Vibrations: Proceedings of WMVC 2022. Cham: Springer Nature, 2023. s. 241-248. ISBN: 978-3-031-15757-8 , ISSN: 2211-0984
Issue Date: 2023
Publisher: Springer Nature
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85141755198
http://hdl.handle.net/11025/50853
ISBN: 978-3-031-15757-8
ISSN: 2211-0984
Keywords: Karoserie autobusů;Modelová testovací dráha;Skutečná cesta;Speciální zkušební dráha;Měření napětí;Historie stresu;Počítání průtoku deště;Stresová spektra;čára S-N;Výpočet únavové životnosti
Keywords in different language: Bus bodywork;Model testing track;Real road;Special test track;Stress measurement;Stress-time history;Rain-flow counting;Stress spectra;S-N line;Fatigue life calculation
Abstract: Jízda silničního vozidla na nerovných vozovkách způsobuje vibrace jeho karoserie. Vibrace karoserie mohou vést k únavovému poškození kritických uzlů karoserie. V případě autobusů (trolejbusů, bateriových elektro-busů) kritickými konstrukčními uzly jsou svary tenkostěnných profilů, nejčastěji rohy otvorů pro dveře a okna. Únavové vlastnosti kritických konstrukčních uzlů jsou vyjádřeny S-N křivkami. S-N křivky lze předem stanovit provedením laboratorních únavových zkoušek. Hodnoty časových řad napětí v karoserii mají charakter náhodného procesu. Tato napětí lze určit s dostatečnou přesností pouze tenzometrickým měřením, buď za jízdy vozidla po reálných tratích, popř. na zkušebním polygonu. Únavové poškození pak lze odhadnout pomocí příslušné hypotézy kumulace únavového poškození. Článek demonstruje případovou studii, která využívá data z praktické spolupráce autorů s výrobci autobusů.
Abstract in different language: Driving a road vehicle on uneven roads causes its bodywork to vibrate. The vibration of the bodywork can result in fatigue damage of critical bodywork nodes. In the case of buses (trolleybuses, battery electric buses), the critical structural nodes are welds of thin-walled profiles, most often corners of openings for doors and windows. The fatigue properties of critical structural nodes are expressed by S-N lines. S-N lines can be determined in advance by performing laboratory fatigue tests. The time series data of stresses in the bodywork have the character of a random process. These stresses can only be determined with sufficient accuracy by strain gauge measurements, either while the vehicle is running on real tracks or on a proving ground. Fatigue damage can then be estimated using the appropriate fatigue damage accumulation hypothesis. The paper demonstrates a case study that uses data from the authors’ practical cooperation with bus producers.
Rights: Plný text není přístupný.
© authors
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Paper_MK_MKjr._VMMS_2022.pdf2,33 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50853

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD