Title: Key competencies as a tool of designers interdisciplinary cooperation in digital age
Other Titles: Klíčové kompetence jako nástroj mezioborové spolupráce designérů v digitálním věku
Authors: Chochole, Tomáš
Citation: CHOCHOLE, T. Key competencies as a tool of designers interdisciplinary cooperation in digital age. Journal of Engineering Science and Technology, 2022, roč. 17, č. 4, s. 2346-2361. ISSN: 1823-4690
Issue Date: 2022
Publisher: Taylor's University
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85135416320
http://hdl.handle.net/11025/51492
ISSN: 1823-4690
Keywords: Případová studie;digitální technologie;klíčové kompetence;multidisciplinární spolupráce;workshop
Keywords in different language: Case study;Digital technologies;Key competencies;Multidisciplinary cooperation;Workshop
Abstract: Digitalizace společnosti je jednou z nejprogresivnějších změn posledních dvaceti let a ovlivňuje mnoho oborů včetně designu výrobků. V době, kdy byl kontakt s lidmi kvůli pandemii koronaviru výrazně omezen, začala většina komunikace probíhat online. Tato skutečnost výrazně ovlivnila mezioborovou týmovou práci, která je pro produktový design typická. Bez ní je inovace obtížná. Hlavním cílem této výzkumné práce bylo zjistit, jaké měkké dovednosti jsou nezbytné pro dobrou online multidisciplinární spolupráci, připravit kompetenční model a následně připravit a realizovat tematické workshopy pro mladé designéry. Mezinárodního výzkumu se zúčastnilo 86 studentů produktového designu ze tří univerzit a 12 profesionálních produktových designérů. Výzkum byl založen na přístupu případové studie s inovativními metodami a kvalitativním a kvantitativním výzkumem. Výzkumem bylo zjištěno, že za velmi důležitou dovednost lze považovat týmovou spolupráci, kritické myšlení, efektivní komunikaci a řešení problémů. Zkušenosti z výzkumu vedly také k realizaci 6 workshopů zaměřených na rozvoj dovedností pro interdisciplinární týmovou spolupráci na čtyřech univerzitách v Číně.
Abstract in different language: The digitization of society is one of the most progressive changes in the last twenty years and affects many fields, including product design. At a time when human contact was severely reduced due to the coronavirus pandemic, most communication began online. This fact significantly influenced the interdisciplinary teamwork, which is typical for product design. Without it, innovation is difficult. The main purpose of this research work was to find out what kind soft skills are necessary for good online multidisciplinary collaboration, to prepare a competency model, and then to prepare and implement thematic workshops for young designers. 86 product design students from three universities and 12 professional product designers participated in the international research. The research was based on a case study approach with innovative methods and qualitative and quantitative research. Through research, it was found that team cooperation can be considered as a very important skill, critical thinking, effective communication, and problem solving. The research experience also led to the implementation of 6 workshops focused on the development of skills for interdisciplinary teamwork at four universities in China.
Rights: © School of Engineering, Taylor’s University
Appears in Collections:Články / Articles
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
17_4_07_paper_TCh_final_220822.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51492

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD