Title: Vnímání a prožívání období pandemie koronaviru a sociální práce
Other Titles: Perception and experience of the coronavirus pandemic and social work
Authors: Medzihorský, Štefan
Svoboda, Michal
Citation: MEDZIHORSKÝ, Š. SVOBODA, M. Vnímání a prožívání období pandemie koronaviru a sociální práce. Aplikovaná psychologie, 2022, roč. 7, č. 13, s. 1119-1143. ISSN: 2336-8276
Issue Date: 2022
Publisher: Vysoká škola aplikované psychologie
Document type: postprint
postprint
URI: http://hdl.handle.net/11025/51569
ISSN: 2336-8276
Keywords: emoce;prožívání;pandemie;COVID 19;nouzový stav;sociální práce
Keywords in different language: emotions;experience;pandemic;COVID 19;state of emergency;social work
Abstract: Tato studie se věnuje změnám ve vývoji pocitu a postojů během pandemie koronaviru v České republice. Reflektuje také absenci sociální péče. Která na rozdíl např. od zdravotní péče nebyla verbalizována ani respondenty výzkumu. Porovnává tři navazující výzkumy zabývající se první, druhou a třetí vlnu pandemie koronaviru v letech 2020 a 2021. Studie se zaměřuje na druhou vlnu pandemie, kdy došlo oproti první vlně k velkému nárůstu počtu nemocných COVIDEM 19. Cílem je analyzovat vnímání a prožívání respondentů na počátku druhé vlny a porovnat odpovědi na vybrané výzkumné otázky dotazníku s první a třetí vlnou – obdobím po ukončení nouzového stavu na jaře 2021. Data za všechna zkoumaná období byla získaná pomocí anonymního online dotazníku. Výzkumný vzorek za všechna tři období tvořil 1 189 respondentů. Respondenti ve druhé vlně vykazovali mimo jiné nárůst obav o sebe a o své blízké. Pro období po ukončení nouzového stavu po třetí vlně byl rovněž charakteristický částečný nárůst obav a pocitu úzkosti.
Abstract in different language: This study is devoted to changes in the development of feelings and attitudes during the coronavirus pandemic in the Czech Republic. It also reflects the absence of social care, which unlike, for example, health care, was not verbalized even by the research respondents. It compares three follow-up studies dealing with the first, second and third wave of the pandemic, when compared to the first wave there was a large increase in the number of people sick with COVID-19. The aim is to analyse the perception and experience of the respondents at the beginning second wave and compare the answers to selected research questions of the questionnaire with the first and third wave – the period after the end of the state of emergency in spring 2021. Data for all investigated periods were obtained using an anonymous online questionnaire. The research sample for all three periods consisted of 1,189respondents from two main groups. Results were compared using descriptive statistics and Person´s chi-square test at the 1-5% level of significance. Respondents in the second wave showed, among other things, an increase in worries about themselves and their loved ones. The period after the end of the state of emergency after the third wave was also characterized by a partial increase in fear and anxiety.
Rights: © Vysoká škola aplikované psychologie
Appears in Collections:Články / Articles (KPG)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD