Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKopp, Jan
dc.contributor.authorHejduková, Pavlína
dc.contributor.authorKureková, Lucie
dc.contributor.authorJežek, Jiří
dc.contributor.authorVogt, David
dc.date.accessioned2023-02-27T11:00:23Z-
dc.date.available2023-02-27T11:00:23Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationKOPP, J. HEJDUKOVÁ, P. KUREKOVÁ, L. JEŽEK, J. VOGT, D. Kategorizace nástrojů prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách. Trendy v podnikání, 2022, roč. 12, č. 1, s. 14-23. ISSN: 1805-0603cs
dc.identifier.issn1805-0603
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51609
dc.description.abstractPříspěvek představuje návrh kategorizace nástrojů, které může veřejná správa použít pro podporu a prosazování efektivního hospodaření se srážkovou (HDV) na rozvojových plochách měst a obcí. Přehled nástrojů, jejich popis a třídění podle vybraných kritérií vznikl jako součást katalogu pro potřeby tvorby software a metodiky na podporu rozhodovacích procesů v územním plánování v rámci řešení projektu TAČR SS03010080 (2021–2023). Vycházíme z publikovaných obecných přehledů nástrojů a jejich specifikace na problematiku HDV, podloženou metodikami pro jednotlivé kategorie nástrojů. Jednotlivé skupiny nástrojů jsou doplněny příklady z české i zahraniční praxe a kategorizovány podle hierarchické úrovně veřejné správy, podle ovlivněného subjektu a fáze procesu (plánování, realizace, provoz), ve které se nástroj nejlépe uplatňuje. Celkem bylo rozlišeno a charakterizováno 18 skupin nástrojů z pěti základních kategorií, tedy nástrojů normativních, koncepčních, koordinačních a organizačních, ekonomických, dobrovolných a etických. Na základě charakteristik a typologie rozvojových ploch měst budou následně s použitím software a metodiky doporučovány vhodné nástroje prosazování optimálního návrhu HDV specifikované v katalogu.cs
dc.format10 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesTrendy v podnikánícs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectudržitelný rozvoj městcs
dc.subjecthospodaření se srážkovou vodoucs
dc.subjectprostorové plánovánícs
dc.subjectveřejná správacs
dc.subjectekonomické nástrojecs
dc.titleKategorizace nástrojů prosazování efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plocháchcs
dc.title.alternativeCategorization of tools for promoting efficient rainwater management on development sitesen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis paper proposes categorising the tools public administrations can use to support and promote efficient rainfall (HDV) management on urban and municipal development sites. The overview of tools, their description and classification according to selected criteria was developed as part of a catalogue for the development of software and methodology to support decision-making processes in spatial planning within the framework of the TAČR project SS03010080 (2021–2023). We base our work on published general tool lists and their specifications on HDV issues, supported by methodologies for each tool category. The individual groups of tools are complemented by examples from Czech and foreign practice and categorised according to the hierarchical level of public administration, the affected entity and the process stage (planning, implementation, operation) in which the tool is best applied. In total, 18 tools have been distinguished and characterised from five basic categories, i.e. normative, conceptual, coordination and organisational, economic, voluntary and ethical tools. Based on the characteristics and typology of urban development areas, the appropriate tools for promoting optimal HDV design specified in the catalogue will then be recommended using the software and methodology.en
dc.subject.translatedsustainable urban developmenten
dc.subject.translatedrainwater managementen
dc.subject.translatedspatial planningen
dc.subject.translatedpublic administrationen
dc.subject.translatedeconomic instrumentsen
dc.identifier.doi10.24132/jbt.2022.12.1.14_23
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43938108
dc.project.IDSS03010080/Interdisciplinární přístupy efektivního hospodaření se srážkovou vodou na rozvojových plochách urbanizovaných území v ekonomickém, sociálním a environmentálním kontextucs
Appears in Collections:Články / Articles (KGE)
Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
3_Kopp_Hejdukova_Kurekova_Jezek_Vogt.pdf613,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD