Title: Sebehodnocení a vzájemné hodnocení studujících učitelství pro základní školy
Other Titles: Self-evaluation and peer evaluation in teachers education
Authors: Aichinger, Daniel
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2023, č. 2, s. 47-53.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/55319
ISSN: 2571-2519
Keywords: semestrální projekt;projektové praktikum;vzájemné hodnocení;sebehodnocení;sebereflexe
Keywords in different language: semester project;project practicum;peer evaluation;self-evaluation;self-reflection
Abstract: Tento článek se zabývá standardizací postupů pro sebehodnocení a vzájemné hodnocení výsledků řešení semestrálních projektů studujícími v projektovém praktiku a v prakticky zaměřených seminářích pro budoucí vyučující technických a přírodovědných předmětů vyučovaných na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy Západočeské univerzity v Plzni. Navržené evaluační metody rozvíjejí kromě sebehodnocení také dovednosti formulace a přijímání hodnocení ve skupině a strategie pro kontinuální sebezlepšování na základě hlubšího uvědomění si vlastního jednání při řešení technických výzev. Tyto dovednosti studentů učitelství osvojené již během jejich studia na FPE ZČU se dle našeho předpokladu následně přímo promítnou do pedagogické praxe při hodnocení výsledků vzdělávání žáků na základních a středních školách i při sebereflexi vlastní pedagogické činnosti.
Abstract in different language: This article deals with the standardization of procedures for the self-evaluation of the semester projects in project practice and practically oriented seminars for future teachers taught at the department of Mathematics, Physics and Technical Education of the University of West Bohemia in Plzen. The proposed evaluation methods are primarily focused on the development of the formulation and acceptance of evaluation in the study group, on the self-evaluation of one's own activity and on the strategy for continuous self-improvement based on a deeper awareness of the process of creative solution of technical challenges during the completion of tasks in individual subjects. According to our assumption, these skills of students already acquired during their teacher training at the university will subsequently be reflected in teaching practice when evaluating the learning results of pupils in primary and secondary schools as well as during self-reflection of one's own pedagogical activities.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 2 (2023)
Číslo 2 (2023)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Itev_2_2023-47-53.pdfPlný text214,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/55319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.