Title: Manželství u beduínských kmenů Rualů
Other Titles: Affiliation (with) of oral history or small biographical sketch of Donald and Anne Ritchie's
Authors: Grulich, Vladimír
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 67-89.
Issue Date: 2012
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6104
ISSN: 1844-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: beduíni;kmeny Rualů;muslimská svatba;Alois Musil
Keywords in different language: bedouins;Rwala tribes;islam wedding;Alois Musil
Abstract: Práce si klade za cíl popsat základní charakteristické rysy pro manželství u beduínského kmene Rualů. Popisuje výběr nevěsty ženichem, svatbu, poezii, rozvod a jiné význačné okolnosti spojené s touto tématikou. Stěžejním pramenem pro druhou kapitolu je rozsáhlá monografie anglické provenience o kmeni Rualů The Manners and Customs of the Rwala Bedouins od světově proslulého českého vědce a orientalisty Aloise Musila. Jako doplňková literatura byla použita arabská kniha Al- Badú fí filastín od Bašrá Dávúda. Druhotným cílem práce je komparace mezi touto podobou manželství s podobou manželství v soudobé islámské společnosti, respektive ve státech Arabského poloostrova a Magrebu.
Abstract in different language: The work article aims to describe the basic characteristics for of marriage at Rual Bedouin tribe. This text describes - how to the selection of a bride brideby a groom, wedding, poetry, divorce and other significant circumstances associated with this topic. The principal source for the second chapter is an extensive monograph on English provenance tribe Rual The Manners and Customs of the Bedouins Rwala from the famous Czech scientist and orientalist Alois Musil. As an additional literature was used Arabic book Al-Badu phi Filastin from Basra Davud. A secondary goal of this work article is the comparison between this form of marriage with a form of marriage in contemporary Islamic society, or in the states of the Arabian Peninsula and the Maghreb.
Appears in Collections:Roč. 2, č. 2 (2012)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grulich.pdfPlný text221,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6104

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.