Title: Hestonův model stochastické volatility
Other Titles: Heston stochastic volatility model
Authors: Mrázek, Milan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/10880
Keywords: Hestonův model;opce;stochastická volatilita;kalibrace;Monte Carlo;simulace
Keywords in different language: Heston model;options;stochastic volatility;calibration;Monte Carlo;simulation
Abstract: Tématem práce je Hestonův model. Jedna část práce se zabývá procesem kalibrace. Komplexnost tohoto procesu je ilustrována na uměle vytvořených datech. Model je poté kalibrován na data z reálného trhu za použití kombinace lokálních a globálních optimalizátorů pro dva po sobě jdoucí dny. Druhá část práce se zabývá schématy pro Monte Carlo simulace. Jsou představena doposud známá schémata log-Euler, Milstein, QE, Exact schéma, IJK schéma a navrženo schéma kombinující Milstein schéma s aproximací Exact schématu. Test schémat je proveden s parametry, které vysvětlují ceny na trhu a zároveň je zachován i rozsah opcí z trhu.
Abstract in different language: The subject of the diploma thesis is the Heston model. One part of the thesis illustrates the complexity of the calibration process of the model. This is done using synthetic option prices, where the model implied parameters are known. Calibration of the model to the data obtained from the market is then carried out using approach combining local and global optimizers. Results are presented for two consecutive days. Another part of the thesis deals with the various Monte Carlo schemes for simulation of the Heston processes. Introduction is given to the known schemes - log-Euler, Milstein, QE, Exact scheme, IJK scheme and also a scheme combining the higher order Milstein scheme with an approximation to the Exact scheme is suggested. Parameters obtained from the market are used to test the schemes while also the range of options available on market is mimicked.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
PV-Mrazek.pdfPosudek vedoucího práce235,9 kBAdobe PDFView/Open
PO_Mrazek.pdfPosudek oponenta práce122,09 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-komise.pdfPrůběh obhajoby práce456,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/10880

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.