Title: Návrh grafické interpretace jevů ÚAP optimalizované pro web
Other Titles: The graphic interpretation of the phenomena of territory-analytical base optimized for the web
Authors: Bernardová, Hana
Advisor: Čada, Václav
Referee: Vondráček, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12102
Keywords: Územně analytické podklady;jev vyhlášky 500/2006 Sb.;datový model;symbolika pro jevy ÚAP;povinný výkres;mapový server
Keywords in different language: Territory-analytical base;phenomenon of ordinance 500/2006 Coll.;data model;symbology for the phenomena of territory-analytical base;mandatory drawing;map server
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou symbologie pro jevy ÚAP optimalizované pro publikaci na webu prostřednictvím mapového serveru. Součástí práce je analýza způsobů publikace povinných výkresů ÚAP a datových modelů používaných pro správu ŮAP. Vytvořená symbologie vychází z těchto průzkumů a zpracovatelé ji mohou využít bez ohledu na používaný datový model. V rámci této práce byla symbolika použita pro konkrétní data, ze kterých byly sestaveny tři ze čtyř povinných výkresů ÚAP. Dva z nich byly následně zkušebně publikovány na webu prostřednictvím ArcGIS for Server.
Abstract in different language: This thesis deals with the creation symbology for the phenomena of territory-analytical base optimized for publishing online via a map server. Part of the thesis is an analysis of the ways of publishing the mandatory drawing of territory-analytical base and data models used for managing the territory-analytical base. The created symbology proceeds from this research and authors of territory-analytical base can use it regardless of used data model. In terms of the thesis the symbology was applied to specific data, from which were assembled three of the four mandatory drawings. Two of them were published on the internet via ArcGIS for Server.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Bernardova.pdfPlný text práce5,43 MBAdobe PDFView/Open
PV_Bernardova.pdfPosudek vedoucího práce183,97 kBAdobe PDFView/Open
PO_Bernardova.pdfPosudek oponenta práce121,06 kBAdobe PDFView/Open
PR_Bernardova.pdfPrůběh obhajoby práce56,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.