Title: Archeologické transformace v městském prostředí
Other Titles: Archaeological transformation processes in urban environment
Authors: Čapek, Ladislav
Advisor: Nováček, Karel
Referee: Procházka, Rudolf
Macháček, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12344
Keywords: formační procesy;středověké město;městské stratigrafie;středověká keramika;České Budějovice
Keywords in different language: site formation processes;medieval town;urban stratigraphy;medieval pottery;České Budějovice
Abstract: Dizertační práce se zabývá archeologickými transformacemi v prostředí středověkých měst z hlediska poznání formačních a postdepozičních procesů, které se podílely na utváření městských stratigrafií a ovlivňovaly i strukturu archeologických kontextů. Studium formačních a postdepozičních procesů vychází z teorií odpadových areálů středověkých měst, které jsou řešeny na příkladu studia středověké keramiky ve vztahu k jejímu nálezovému prostředí. Na základě vzájemných duálních vztahů založených na studiu interakcí a korelací mezi středověkou keramikou a archeologickými kontexty jsou hledány vzájemné vzorce a struktury, které směřují k širším sociálně-ekonomickým a behaviorálním intepretacím, mezi něž patří například poznání mechanismů zacházení s odpadem, dynamiky stratigrafického vývoje nebo biografie a funkční diferenciace archeologických objektů (kontextů) ve specifickém městském prostředí. Nástin modelu formačních a postdepozičních procesů probíhajících v rámci odpadových areálů byl testován na příkladu rozboru středověké keramiky 13. - 15. století, které pocházela ze dvou původních středověkých městských parcel A a B na dvoře radnice v Českých Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. čp. 1.
Abstract in different language: This PhD thesis is focused on archaeological transformation process in urban environment of High Middle Age towns in the 13th - 15th century in terms of study of formation and postdepositional processes that were involved in creating and forming urban stratigraphy and structures of archaeological contexts. The study of formation and postdepositional processes is based on the theories of site formation processes and refuse management in the medieval towns, which are solved through the study of medieval pottery distribution and relation to its context. Mutual patterns and structures that are leading to broader socio-economic and behavioral interpretations at this close dual relationships based on the study of interactions and correlations between medieval pottery and archaeological context are sought, which includes the knowledge of mechanism of municipal refuse handling, dynamic of depositional processes (adding layers, cutting features etc.) or biography and functional differentiation of archaeological objects (contexts) in urban-built environment. Outline of the model of formation and postdepositional process in urban stratigraphy was tested on the case study of the analysis of medieval pottery from the 13th - 15th century from two original medieval town plots A and B in the court of a nowadays town hall on the square of Premysl Otakar II. in České Budějovice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Capek_dizertace_full version.pdfPlný text práce30,55 MBAdobe PDFView/Open
Capek-op-Prochazka.pdfPosudek vedoucího práce375,53 kBAdobe PDFView/Open
Capel_op_Machacek.pdfPosudek oponenta práce721,01 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Capek.PDFPrůběh obhajoby práce54,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.