Title: Numerický model sjezdové lyže s dřevěným jádrem a vrstvou laminátu
Other Titles: Numerical model of the downhill ski compound of wood core and laminate layer
Authors: Boušková, Petra
Advisor: Zemčík, Robert
Referee: Malina, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12450
Keywords: sjezdová lyže;materiálové charakteristiky;dřevo;textilní kompozit;zkouška tahem;zkouška ohybem;modální analýza;numerický model;optimalizace
Keywords in different language: downhill ski;material characteristics;wood;textile composite;tensile test;bending test;modal analysis;numerical model;optimization
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá experimentální a numerickou analýzou mechanického chování lepené struktury sjezdové lyže firmy SPORTEN s obchodním označením IRIDIUM. Práce obsahuje rešerši v oblasti materiálové skladby (se zaměřením na dřevo, plasty a lamináty) a modelování sjezdových lyží. Za účelem určení elastických konstant byly provedeny statické zkoušky tahem a ohybem na jejichž základě byly pomocí programu MATLAB a mloc určeny žádané veličiny. Dalším bodem bylo zhotovení zjednodušeného modelu struktury lyže s použitím určených materiálových charakteristik, k němu příslušného konečno-prvkového numerického modelu v softwaru MSC.Marc a provedení modální analýzy za účelem zjištění prvních pěti vlastních frekvencí. V závěru byla provedena optimalizace skladby potahů z textilního kompozitu zjednodušeného modelu lyže. Hledaným parametrem byla kombinace tloušťky a natočení jednotlivých vrstev textilního kompozitu s cílem minimalizovat hmotnost lyže a maximalizovat tuhost lyže v krutu. Analýza byla provedena metodou konečných prvků v systému MSC.Marc, optimalizace byla řízena softwarem OptiSLang a pomocné výpočty probíhaly v prostředí MATLAB.
Abstract in different language: The aim of this master thesis is an experimental and numerical analysis of mechanical behaviour of a bonded structure of the IRIDIUM brand down-hill ski produced by the ski manufacturer SPORTEN in the Czech Republic. This work includes research in the field of material composition (with a focus on wood, plastics and laminated composites) and a modelling of the skis. In order to determine the elastic constants, static bending and tensile tests were carried out; the required quantities were determined using MATLAB and mloc software. The next steps were to create a simplified model of a structure of the ski using obtained material characteristics, to create the corresponding numerical finite element model in MSC.Marc system, and to carry out a modal analysis in order to determine the first five natural frequencies. Essentially, an optimization of the composition of textile composite skins of the ski model was performed, where the desired parameter was a~combination of the thickness and orientation of the individual layers within the textile composite skins. The goal was to minimize the weight of the ski while simultaneously maximizing its torsional stiffness. The analysis was performed by the finite element method in MSC.Marc system, the optimization was controlled by OptiSLang software, and the subsidiary calculations were conducted in MATLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petra Bouskova - diplomova prace.pdfPlný text práce7,45 MBAdobe PDFView/Open
Bouskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce352,1 kBAdobe PDFView/Open
Bouskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce442,98 kBAdobe PDFView/Open
Bouskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce361,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12450

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.