Title: Projekt - Veterinární klinika pro malá zvířata a koně, součástí projektu bude zjištění energetické náročnosti budovy včetně návrhu Opatření.
Other Titles: Project-Veterinary clinic for small animals and horses, part of the project will be found the energy performance of buildings, including the draft measure.
Authors: Řeháková, Kristýna
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12468
Keywords: Tepelná technika;koně;moderní architektura;BIM
Keywords in different language: Thermal Engineering;horses;modern architecture;BIM
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace k novostavbě veterinární kliniky pro malá zvířata a koně. Rozsah projektu je odpovídající dokumentaci pro provedení stavby. Cílem projektu je vypracování odpovídající projektové dokumentaci a posouzení z hlediska tepelně technických požadavků, které ukládá norma ČSN 73 0540. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky technických norem a nároky veterinárních lékařů. V závěru se práce zaměřuje na zpracování energetického průkazu ve dvou variantách a řešení tepelně technických detailů.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with design and developing project documentation for the new building of the veterinary clinic for small animals and horses. The scope of the project is corresponding for documentation of executing the project. The aim of the project is to develop appropriate project documentation and assessment in terms of thermal technical requirements imposed by standard ČSN 73 0540. Project documentation is processed in accordance with the requirements of technical standards and requirements of veterinarians In conclusion, the work focuses on processing energy certificate in two variants and solution heat technical details.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Rehakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce401,59 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce411,55 kBAdobe PDFView/Open
Rehakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce200,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.