Title: Význam sebeobrany v přednemocniční neodkladné péči.
Other Titles: The importance of self-defense in the prehospital emergency care.
Authors: Touš, Šimon
Advisor: Beránek, Václav
Referee: Vít, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13907
Keywords: agresivní chování;záchranář;záchranná služba;přednemocniční neodkladná péče;krizové situace;komunikace;sebeobrana;útok
Keywords in different language: aggressive behavior;paramedic;ambulance service;prehospital emergency care;crisis situations;communication;self-defens;attack
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá agresivním chováním vůči záchranářům při výkonu jejich povolání. V teoretické části je popsán vznik a historie vývoje první pomoci a záchranné služby. Je zde věnován prostor současné přednemocniční neodkladné péči, její organizaci a řízení včetně legislativní opory. V závěru jsme se zabývali charakteristikou záchranáře z pohledu psychologa. V praktické části je vysledována přímá souvislost mezi výkonem práce záchranáře a agresivním chováním osob. Jsou zde uvedena některá rizika, která podstupují pracovníci zdravotnické záchranné služby v rámci výkonu svého povolání, je vysvětlen vznik krizových situací a z nich plynoucí iracionální chování lidí. Incidence napadení v souvislosti s výkonem povolání záchranáře se potvrdila ve všech sledovaných případech. O jakou formou napadení se jedná, je zde blíže specifikováno. Domníváme se, že efektivní
Abstract in different language: This bachelor diploma deals with aggressive behavior in connection with the work of paramedics. The theoretical part describes the creation and history of the development of first aid and emergency medical services. There is a space dedicated to contemporary pre-hospital emergency care, its organization and management, including legislative support, given some of the risks that it incurs crew of emergency medical services in the exercise of his profession, explains the emergence of crisis and the resulting irrational behavior of people and given the importance of good communication in the prehospital emergency care. In the practical part, traced a direct link between performance paramedics and aggressive behavior in people. The incidence of assault in connection with occupational rescuers were confirmed in all the cases. Which form of attack is there are specified. The paramedics in most cases, thinks that improving knowledge in the field of self-defense will benefit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyznam sebeobrany v prednemocnicni neodkladne peci - Simon Tous.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Tous VP.zipPosudek vedoucího práce1,86 MBZIPView/Open
Tous OP.jpgPosudek oponenta práce431,05 kBJPEGThumbnail
View/Open
Obhajoba BP Tous 001.jpgPrůběh obhajoby práce268,37 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.