Title: Analýza a záznam výbojové činnosti v elektrických zařízeních
Other Titles: Aspects of partial discharge activity evaluation
Authors: Mráz, Petr
Advisor: Mentlík, Václav
Haller, Rainer
Referee: Kolcunová, Iraida
Šašek, Lumír
Muhr, Michael
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14162
Keywords: částečné výboje;točivé stroje;zdánlivý náboj;IEC 60270
Keywords in different language: partial discharge activity;rotating machines;apparent charge;IEC 60270
Abstract: Disertační práce se zabývá měřením a vyhodnocováním výbojové činnosti v elektrických zařízeních, především metodikou měření částečných výbojů u strojů s vinutími. Práce se zaměřuje na měřené a odvozené parametry částečných výbojů určené pro vyhodnocování dopadu výbojové činnosti na izolační systém. V práci jsou diskutována omezení nejrozšířenějšího hodnotícího parametru zdánlivého náboje Qiec a následně je navržena vhodná metodika měření a vyhodnocování výbojové činnosti. Jsou rozebrány dílčí limity dané mezinárodní normou pro měření částečných výbojů IEC 60270, které je nutné uvažovat při měření i následném vyhodnocování naměřených dat. Je rozebrána problematika paralelních zdrojů výbojové činnosti a jejich možné rozlišení a identifikace v časovém a frekvenčním spektru. Je představena nová měřicí technika přenosové frekvenční charakteristiky u strojů s vinutími a z toho plynoucí odhad kapacity stroje v různých frekvenčních spektrech, na jehož základě lze určit vhodnou velikost vazební kapacity pro dosažení efektivní citlivosti měření.
Abstract in different language: This doctoral thesis deals with measurement and evaluation of discharge mechanisms in electrical devices, especially by using a method of measuring partial discharges in devices with winding. It focuses on both measured and derived parameters of partial discharges designated for evaluation of the impacts of discharge activity on insulation system. The scope also includes limitations of the apparent charge parameter of evaluation Qiec which is the most widely used in practice. Their identification then led to a proposal of an appropriate methodology for measurement and evaluation of discharge activity. Particular limits established by the international standard for measurement of partial discharges IEC 60270 that need to be followed during measuring and subsequent data evaluation stages are also mentioned. The topic of parallel sources of discharge activity along with their potential differentiation and identification within the time- and frequency- domain is tackled as well. One of the next contributions of this thesis is the development and introduction of a new measuring technique of the transmission frequency characteristic for the devices with winding. The proposed methodology enables estimation of the device capacity in various frequency-domains which then provides a basis for an appropriate amount of binding capacity to be established in order to achieve an effective sensitivity of the measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr_Mraz_Disertace.pdfPlný text práce6,35 MBAdobe PDFView/Open
mraz publ.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
mraz opon.pdfPosudek oponenta práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
mraz zapis.pdfPrůběh obhajoby práce658,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.