Title: Metoda konečných objemů pro řešení úloh šíření tepla radiací
Other Titles: Finite volume methods for radiative heat transfer problems
Authors: Pecka, Aleš
Advisor: Brandner, Marek
Referee: Hanuš, Milan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14669
Keywords: přenos tepelné radiace;transportní rovnice elektromagnetického záření;metoda konečných objemů;diskretizace směrové proměnné
Keywords in different language: radiative heat transfer;equation of radiative transfer;finite volume method;directional discretisation;exact treatment of control angle overlap
Abstract: Transportní rovnice elektromagnetického záření popisuje přenos elektromagnetické energie médiem, které záření absorbuje, rozptyluje a samo i vyzařuje. Nejdříve jsou v této práci popsány tři zmíněné vlastnosti média a následně odvozena transportní rovnice elektromagnetického záření. Tato rovnice je integro-diferenciální rovnicí s neznámou, která závisí na prostorové, časové i směrové proměnné. V této práci jsou směr i prostor diskretizovány metodou konečných objemů pro nestrukturované sítě ve dvoudimenzionálním případě. Největší pozornost je kladena na neobvyklou diskretizaci směrové proměnné. Tuto proměnnou je třeba rozdělit na konečný počet úhlů, na kterých se uvažuje konstantní řešení. Na hraně prvku prostorové sítě se pak stává, že numerický tok na části úhlu vtéká do prvku a na jiné z něj vytéká. Toto se nejčastěji zjednodušuje tak, že se přepokládá, že numerický tok bud' vtéká nebo vytéká na celých oblastech jednotlivých úhlů (tedy i na těch hraničních). V této práci je každý hraniční úhel rozdělen na část vtékající a vytékající, což dává přesnější výsledky. Odvozené schéma je prověřeno na několika počátečně-okrajových úlohách. Je zde také proveden numerický test konvergence.
Abstract in different language: The equation of radiative transfer describes the transfer of energy in the form of electromagnetic radiation through absorbing, emitting and scattering medium. First of all, a derivation of the equation along with a description of the related physical processes is provided. The equation of radiative transfer is a space-time-direction-dependent integro-differential equation. In this thesis, both space and direction are discretised by the finite volume method. More specifically, a finite volume scheme for the two-dimensional case is derived using unstructured grid systems. The main focus of the present thesis is the more atypical directional discretisation. The directional variable is discretised into a finite number of control angles, where the solution is approximated by constants. When evaluating the numerical flux on the boundary of a control volume, the problem that arises is that the flux might be incoming in one part of a control angle and outgoing in the other. Usually, the flux is approximated such that it is assumed to be either incoming or outgoing in the whole control angle. This is called the bold approximation. Here, a thorough manipulation of control angle overlap was chosen instead of the more common and less accurate bold approximation. The derived scheme is tested on a few exemplary initial-boundary value problems. A numerical test of convergence is also preformed here.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Ales_Pecka.pdfPlný text práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
PV-Pecka.pdfPosudek vedoucího práce144,87 kBAdobe PDFView/Open
PO-Pecka.pdfPosudek oponenta práce175,48 kBAdobe PDFView/Open
P-Pecka.pdfPrůběh obhajoby práce38,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.