Title: Zpracování mračna bodů laserového skenování a jeho využití v~aplikacích důlního měřictví
Other Titles: Processing of point clouds from laser scanning and its use in mine surveying applications
Authors: Laciná, Zuzana
Advisor: Fiala, Radek
Referee: Vybíral, Tomáš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14675
Keywords: laserové skenování;mračno bodů;povrchový lom;kubatury;důlně měřická dokumentace;RiSCAN PRO;DULMAP;ArcGIS;Python
Keywords in different language: laser scanning;point cloud;surface mine;volumes;mine surveying documentation;RiSCAN PRO;DULMAP;ArcGIS;Python
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na využití dat pozemního laserového skenování, na podrobný popis uceleného postupu při tvorbě důlně měřické dokumentace a na automatizované určování kubatur v povrchovém lomu. Podnětem pro zpracování tohoto problému byl nedostatek odborné literatury zabývající se tímto tématem. Teoretická část diplomové práce je věnována problematice laserového skenování, důlně měřické dokumentaci a specializovaným softwarům pro zpracování získaných dat. V praktické části práce je stručný popis zvolené testovací oblasti, která slouží k testování vhodných postupů a výpočtů. Na datech z této oblasti jsou popsány měřické metody, podrobné popisy zpracování naměřených mračen bodů a vytvoření důlně měřické dokumentace. Z důvodu komplikovaného početního postupu při určování kubatur byl vytvořen nástroj fungující v prostředí ArcGIS, kterým je výpočet kubatur automatizován.
Abstract in different language: This thesis focuses on the use of terrestrial laser scanning data, the detailed description of the procedure for the creation of a comprehensive mine surveying documentation and on automated determination of volumes in the surface mine. The impuls for the treatment of this problem was the lack of scientific literature on this topic. The theoretical part of the thesis is devoted to the laser scanning, mine surveying documentation and specialized in computer software for data processing. The practical part is a brief description of the selected test area, which is used to test the appropriate procedures and calculations. The data from this area describes surveying methods, detailed descriptions of the processing on measured point clouds and creation of mine surveying documentation. Due to the complicated numerical procedure for volume calculations a working tool in ArcGIS was created, by which the calculation process is automated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lacina_DP.pdfPlný text práce8,77 MBAdobe PDFView/Open
PV_Lacina.pdfPosudek vedoucího práce129,06 kBAdobe PDFView/Open
PO_Lacina.pdfPosudek oponenta práce112,39 kBAdobe PDFView/Open
PR_Lacina.pdfPrůběh obhajoby práce36,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.