Title: Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace - Dům tance v Plzni
Other Titles: Design of the building and preparation of project documentation - House of dance in Pilsen
Authors: Šedivcová, Eva
Advisor: Staňková, Hana
Referee: Vejvara, Luděk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15323
Keywords: Železobeton;vodovodní a kanalizační soustava;novostavba;dokumentace ke stavebnímu povolení;přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu
Keywords in different language: Reinforced concrete;water and sewage system;new building;the building permit access for people with reduced mobility
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace objektu tanečního studia se zázemím určeným pro stavební povolení. Hlavním tématem práce je návrh dispozičního, konstrukčního a stavebnětechnického řešení. Objekt je situován ve městě Plzeň - Borská Pole. Hlavní využití prostoru tanečního studia bude pro výuku tance pořádání tanečních workshopů pro veřejnost s tanečními lektory z Čech i s cizinci a pořádání tanečních vystoupení pro veřejnost. Budova by měla navodit příjemnou atmosféru pro tanečníky, trenéry i veřejnost a měla by dodávat tanečníkům inspiraci a pocit bezpečí. Výkresová část byla provedena v programu AutoCAD 2012, axonometrie a pohledy v programech ArchiCAD 16, SketchUp a Artlantis Studio 5. Textová část byla provedena v programu Microsoft Word a tabulkové výpočty v programu Microsoft Excel.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a design and processing of project documentation of a dance studio with facilities designed for a building permit. The main topic of this bachelor thesis is design of a disposotional, constructional and technical solution. The object of the dance studio is situated in Pilsen - Bory Fields. The main utilization of the dance studio is for dance lessons, holding dance workshops for the public with dance teachers from the Czech Republic and with foreign teachers and holding dance performances for the public. The building should create a pleasant atmosphere for dancers, dance teachers and the public and should deliver inspiration and a sense of security to the dancers. The drawing part was done in AutoCAD 2012 and isometric views werw donw in ArchiCAD 16, SketchUp and Artlantis Studio 5. The texttual part was done in Microsoft Word and spreadsheet calculations in Microsoft Excel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_EVA_SEDIVCOVA_A10B0213P.pdfPlný text práce25,36 MBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce693,06 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_oponent.pdfPosudek oponenta práce715,39 kBAdobe PDFView/Open
Sedivcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce186,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.