Title: Lze při broušení kovů aplikovat metodu MQL?
Other Titles: Is possible to apply MQL method at metals grinding?
Authors: Bartušek, Tomáš
Jersák, Jan
Citation: Strojírenská technologie Plzeň 2009: sborník abstraktů: III. ročník mezinárodní konference konané ve dnech 21.- 22.1.2009 v Plzni. Vyd. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009, s. 1-8. ISBN 978-80-7043-750-6.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/16408
ISBN: 978-80-7043-750-6
Keywords: obrábění kovů;broušení;procesní kapalina;ekologie;metoda MQL
Keywords in different language: metal cutting;grinding;procedural liquid;environmentalism;MQL method
Abstract: Jedním z aktuálních trendů v technologii obrábění je eliminace využívání procesních kapalin zatěžujících životní prostředí. Na katedře obrábění a montáže (KOM) TU v Liberci byly v této souvislosti provedeny experimenty, při kterých bylo na rovinné brusce BPH 320A od f. JUNKER BSH Machines porovnáno broušení bez přívodu procesní kapaliny a broušení s různými druhy procesních kapalin, přičemž byly současně porovnávány též různé druhy přívodu procesní kapaliny do prostoru broušení. Zajímavé poznatky byly získány při použití aplikátoru Accu-lube pro chlazení za minimálního množství procesní kapaliny metodou MQL. Vliv jednotlivých procesních kapalin a způsobů jejich přívodu byl posuzován z několika hledisek. Byla hodnocena velikost složek řezné síly při broušení, drsnost povrchu obrobených vzorků a metodou rentgenové difrakce bylo též hodnoceno zbytkové napětí na povrchu zkušebních vzorků.
Abstract in different language: Elimination of exploitation of procedural liquids that burden environment is one of actual tendency in cutting technology. Some experiments in this context were realised on Department of Machining and Assembly in Technical University of Liberec. Grinding without supply of procedural liquid and grinding with various sorts of procedural liquids were compared on grinding machine BPH 320A. Three various sort of supply of procedural liquid to grinding space were compared at the same time. Interesting knowledge was gained while using of applicator for cooling under minimum quantity of procedural liquid by MQL method Accu - lube. Influence of separate procedural liquids and method of their supply was judged of several aspects. Size of components of cutting forces at grinding, surface roughness of finished parts and residual stress in surface layer of sample parts by x-ray diffraction was evaluated.
Rights: © University of West Bohemia
Appears in Collections:Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků
Strojírenská technologie - Plzeň 2009 sborník příspěvků

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bartusek.pdfPlný text273,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16408

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.