Title: Vliv specifických vývojových poruch učení na psychomotorické dovednosti žáků 1. stupně základní školy
Other Titles: Influence of specific developmental learning disorders on the psychomotor skills of primary school pupils
Authors: Žáková, Zuzana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2014 20.–21.5. 2014: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, s. [94-97]. ISBN 978-80-261-0372-1.
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.fpe.zcu.cz/kmt/kat/olympiada_techniky/2014/2014.html
http://hdl.handle.net/11025/16659
ISBN: 978-80-261-0372-1
Keywords: poruchy učení;psychomotorické dovednosti;základní školy
Keywords in different language: learning disorders;psychomotor skills;primary schools
Abstract: V rámci příspěvku jsou prezentována zjištění vyplývající z diplomové práce s názvem „Vliv specifických vývojových poruch učení na psychomotorické dovednosti žáků 1. stupně základní školy“, která se zabývá vazbou mezi diagnostikovanou specifickou vývojovou poruchou a psychomotorickými dovednostmi žáka. Stěžejním bodem je výzkumná část, která se věnuje ověřování zmíněné vazby prostřednictvím testu vytvořeného v rámci studentského grantu SGS „Rozvoj kompetencí u žáků mladšího školního věku v oblasti psychomotorických dovedností“. Výsledky práce jsou odvozovány statistickou komparací výzkumu prováděného v předchozích letech na dostupném vzorku a výzkumu zpracovaného pro diplomovou práci na vzorku žáků 3. – 5. tříd základních škol s diagnózou specifické vývojové poruchy.
Abstract in different language: Within the paper presents the findings of the diploma thesis titled as “Influence of Specific Developmental Learning Disorders on the Psychomotor Skills of Primary School Pupils” deals with the link between the diagnosis of a specific learning disability and psychomotor skills of primary school pupils. The key point is the practical part, which deals with the verification of that links through the test established under the student grant SGS “Development of competencies among children of younger school age in the area of psychomotor skills.” The results are derived from the statistical comparison of the research carried out in previous years on the available sample and the research prepared for this thesis on a sample of 3rd - 5th graders at primary school diagnosed with specific learning disabilities.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2014
Olympiáda techniky Plzeň 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zakova.pdfPlný text561,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.