Title: Interaktivní úlohy Mongeova promítání
Other Titles: Interactive exercises in the Monge projection
Authors: Konjatová, Petra
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; KROTKÝ, Jan ed. Olympiáda techniky Plzeň 2012 22.–23.5. 2012: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2012, s. [82-86]. ISBN 978-80-261-0131-4.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.olympiadatechniky.zcu.cz/@2012/download.htm
http://hdl.handle.net/11025/16707
ISBN: 978-80-261-0131-4
Keywords: Mongeovo promítání;deskriptivní geometrie
Keywords in different language: Monge projection;descriptive geometry
Abstract: Ve své diplomové práci se věnuji Mongeovu promítání, jež je důležitou součástí deskriptivní geometrie. Toto promítání umožňuje převést trojrozměrné objekty (stavby, geometrická tělesa, ...) na dvojrozměrný prostor. Počátky deskriptivní geometrie, tak jak ji chápeme v dnešním smyslu, spadají do 18. století. V této době francouzský matematik Gaspard Monge navrhl zobrazovací metodu, která po něm nese své jméno. Tato metoda využívá pravoúhlé promítání na dvě navzájem k sobě kolmé průmětny, takže ze zobrazení je možné získat všechny důležité vlastnosti (např. tvar, výška, atd.). Ve své diplomové práci se věnuji základním pojmům z Mongeova promítání, seznamuji čtenáře nejen se zobrazování bodů, přímek a rovin a se základními polohovými a metrickými úlohami. Poslední kapitola obsahuje příklady konstrukcí těles v Mongeově promítání. Všechny úlohy jsou doplněny řešenými příklady, které jsou „nakrokovány“ v postupných konstrukcích v grafickém programu GeoGebra. Všechny příklady uvedené v této práci jsou k dispozici na webových stránkách: www.kmt.zcu.cz/monge/. Zde si čtenář může projít celou konstrukci po jednotlivých krocích.
Abstract in different language: The thesis deals with the Monge projection, which is an important part of descriptive geometry. This projection allows to convert a three-dimensional objects (such as buildings, constructions, geometric objects, etc.) into two-dimensional space. The beginnings of descriptive geometry as we know it today belongs to the 18th century when the French mathematician Gaspard Monge designed a method which is now called after him. This method combines vertical and horizontal projection of a described object into a single chart so it is possible to extract all its important characteristics (such as shape, height, etc.) from the drawing. In the thesis, the reader becomes acquainted with basic concepts of the Monge projection, learns how points, lines and planes are being displayed and becomes familiarized with basic positional and metric tasks. The last chapter of the thesis consists examples of bodies in Monge projection. All text is illustrated with charts created in the geometry program called GeoGebra. Additionally, all examples presented in the thesis are available on www.kmt.zcu.cz/monge/, where the reader can go through the whole process of projection from its assignment to the completed construction.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2012
Olympiáda techniky Plzeň 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Konjatova_clanek.pdfPlný text408,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.