Title: Die Grenze zwischen Ost und Westen - die Zusammenarbeit im Geiste der altösterreichischen Biertischideologie und dem preußischen Gehorsamsdrill: die Bruderstaaten Tschechoslowakische sozialistische Republik und die Deutsche demokratische Republik im gesamteuropäischen Kontext (1960-1990)
Other Titles: Hranice mezi Východem a Západem - spolupráce v duchu starorakouské pivní ideologie a pruského drilu: ČSSR a NDR - "bratrské státy" v celoevropském kontextu (1960-1990)
Authors: Trützschler von Falkenstein, Eugenie
Citation: BREITFELDER, Miroslav (red.) Dějepis XXII: sborník katedry historie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2011, s. [20-61]. ISBN 978-80-904384-8-4.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Publikace/Sbornik24.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16870
ISBN: 978-80-904384-8-4
Keywords: ministerstvo vnitra;ministerstvo státní bezpečnosti;boj proti západním špionážním centrálám;vnitroněmecká hranice;pohraniční policie;Berlínská zeď;Pražské jaro;SED;KSČ
Keywords in different language: ministry of interior;ministry of state security;fight against western spy headquarters;intra-border;border police;the Berlin Wall;Prague Spring;SED;Communist party
Abstract: Přístup ke zpracování socialistické minulosti je v SRN a České republice rozdílný. Zvláště zřetelně se tento fakt projevuje na zpracování hraničního režimu dvou někdejších „bratrských“ států: Československa a východního Německa. Cílem předložené studie je prozkoumání spolupráce bezpečnostních orgánů obou zmíněných států v celoněmeckém a evropském kontextu. V zásadě se jednalo o společný boj a likvidaci nepřátelských centrál v západním Berlíně a Spolkové republice Německo. Spolupráce jednotek československého ministerstva vnitra a jednotek východoněmeckého ministerstva pro státní bezpečnost procházela různými vývojovými fázemi, kromě krátkého období kolem Pražského jara však byla téměř příkladná. Alespoň dle smluv, dohod a ujednání, které sahaly od špionáže na Západě přes sledování vlastních občanů na území druhé státu až po bránění kontaktů opozičních skupin. V praxi však němečtí soudruzi nebyli vždy spokojeni s liknavým přístupem svých československých kolegů a pomáhali je školit. Ani východoněmecká Stasi, ani československá StB však správně nerozpoznala změny, k nimž docházelo v SSSR po nástupu M. Gorbačova, a nedokázala na ně reagovat.
Abstract in different language: Access to the processing of the socialist past is different in the FRG and the Czech Republic. In particular, this fact clearly reflected in the processing of border regime of two former "fraternal" countries: Czechoslovakia and East Germany. The aim of presented study is to explore the collaboration between the security of both these states in all-German and European context. Basically it was a common struggle and destruction of enemy headquarters in West Berlin and West Germany. Cooperation between Czechoslovak Interior Ministry troops and units of the East German Ministry for State Security went through various developmental stages, except for a brief period around the Prague Spring, however, was almost exemplary. At least according to the contracts, agreements and arrangements, this
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXIV
Dějepis XXIV

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Falkenstein.pdfPlný text511,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.