Title: Legislativa, administrativa a cestování přes západní hranici za socialismu: možnosti a meze
Authors: Morávková, Naděžda
Citation: BREITFELDER, Miroslav (red.) Dějepis XXII: sborník katedry historie. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie, 2011, s. [126-136]. ISBN 978-80-904384-8-4.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra historie
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://fpe.zcu.cz/khi/Publikace/Sbornik24.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16875
ISBN: 978-80-904384-8-4
Keywords: devizový příslib;výjezdní doložka;celní a devizové prohlášení;valuty;nedovolené překročení státníce hranice;ROH;SSM
Keywords in different language: currency promise;exit clause;customs and exchange declarations;foreign exchange;illegal border crossing;ROH;SSM
Abstract: Vývoj pasových a vízových předpisů po únorovém převratu v roce 1948 prošel zajímavou cestou od úplného uzavření hranice na Západ po postupné uvolnění koncem šedesátých let k opětovné klauzuře za normalizace. Neméně zajímavý je vývoj administrativy, která cestování přes západní hranici Československa provázela. Možnost vycestovat na Západ se pro občany stala otázkou nebývalé trpělivosti v průběhu procesu, který trval i měsíce, sestával z dnes neuvěřitelného počtu vyplněných formulářů, potvrzení, nedůstojných posudků či pohovorů a končíval mnohdy neúspěšně. Povolení k vycestování za západní hranice se stalo nástrojem politické represe. K překročení hranice do států, s nimiž Československá socialistická republika neměla uzavřenu dohodu o bezvízovém styku, nestačil pas, musel být doplněn výjezdní doložkou, která obsahovala výslovné údaje, pro které státy, na kolik cest a na jakou dobu platí. Udělení výjezdní doložky nebylo nárokové a mohlo být odepřeno, popřípadě mohla být již udělená výjezdní doložka zrušena nebo omezena z týchž důvodů, pro které mohl být odňat či omezen cestovní pas, přičemž tyto důvody zahrnovaly i tzv. „politickou nespolehlivost“.
Abstract in different language: Development of passport and visa regulations after the coup in 1948 has undergone an interesting way from a complete closure of the border to the West after the gradual release of the late sixties to the re-normalization of the cloister. Equally interesting is the development of administration, which alloved the traveling through the western border of Czechoslovakia. The possibility to travel to the West to become a citizen issue unprecedented patience during the process that lasted months consisted of todays incredible the number of completed forms, certificates, opinions and interviews, degrading and often ended unsuccessfully. Permission to travel beyond the western frontier became a tool of political repression. To cross the border into the states with which the Czechoslovak Socialist Republic had an agreement on visa-free traffic, passports were not enough they must be accompanied by an exit clause, which contained explicit information of the states, how many ways and for what period of time to apply. Grant of an exit clause was not be claimed and could be denied, or already granted exit clause could have been revoked or restricted for the same reasons that could be withdrawn or restricted the passport, while the reasons could include a so-called „political unreliability.“
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Dějepis XXIV
Dějepis XXIV

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moravkova.pdfPlný text324,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.