Title: The possible applications of the guard´s world concept in the analysis of the czech prison system
Authors: Dirga, Lukáš
Citation: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2015, č. 3, s. 116-131.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2015/ACTA_FF_2015_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/17061
ISSN: 1802-0364 (print)
2336-6346 (online)
Keywords: vězení;vězeňská stráž;etnografie;sport
Keywords in different language: prison;prison guards;ethnography;sport
Abstract: Cílem předkládané studie je komparace tzv. dozorcovského světa (Guard’s world) v USA roku 1975 se situací v populaci vězeňských dozorců v současném českém vězeňství. Navzdory velké společenské významnosti (zejména vzhledem k dlouhodobě vysoké míře naplněnosti českých věznic) je vězeňský svět jednou z nejvíce poddimenzovaných oblastí sociálněvědního výzkumu v českém kontextu. Já se pokusím touto studií přispět k rozšíření vědění v oblasti vězeňství, přičemž je však důležité zmínit, že se ve svém výzkumu zaměřuji pouze na jednu skupinu aktérů vězeňského světa, kterou tvoří vězeňští dozorci. Data prezentovaná v této studii vychází z vlastního empirického výzkumu provedeného v českých věznicích typu C. Metodologie výzkumu je založena na etnografické metodě a datový soubor tvoří 31 kvalitativních rozhovorů s dozorci pracujícími ve čtyřech různých věznicích typu C v České republice a přibližně 70 hodin pozorování ve vnitřních prostorách věznic. Nejvíce problematickou částí výzkumu bylo kontaktování potenciálních respondentů vzhledem k obtížné zastižitelnosti populace dozorců. Z tohoto důvodu byla aplikována metoda sněhové koule. První klíčové gatekeepery jsem nalezl ve vlastních sociálních sítích. Z výpovědí respondentů vyplývá určitá nekonzistence mezi světem dozorců v USA roku 1975 a v současném českém kontextu. Český svět dozorců je mnohem více atomizovaný a zasažený vzájemnou nedůvěrou jeho členů. Oproti americkému světu dozorců vykazuje ten český chybějící aspekty důvěry, respektu a motivace pro kooperaci mezi dozorci. Společným jmenovatelem obou kontextů je akumulovaný stres získaný během výkonu zaměstnání dozorce v prostředí věznice. V tomto ohledu se ukazuje jako významný sport, který slouží dozorcům primárně jako nástroj uvolnění nahromaděného stresu („tlakový ventil“) a případný zdroj skupinové koheze. Sportovní aktivity mají pro dozorce ve vztahu k jejich zaměstnání velmi podstatný význam, který je možné rozdělit do dvou základních dimenzí. Tou první je sport mimo věznici, který slouží jako nástroj pro uvolnění stresu. Cílem je setkávat se s lidmi z mimovězeňského prostředí a nemyslet při sportovní aktivitě na zaměstnání. Druhou dimenzi tvoří sportovní aktivity v rámci věznice, které mají pro český svět dozorců význam zejména jako zdroj narušené skupinové koheze.
Abstract in different language: The sphere of prison environment is currently one of the most undiscovered topics in the social research in the context of the Czech Republic. This article attempts partially fill out this gap. Based on ethnographic study of prison guards working in the Czech prison system, the text 1) compares situation of prison guards in USA in 1975 and current context of the Czech Republic, 2) assess relevancy of use of this concept in social research in prison total institution, and 3) analyzes the roles and meanings of sport for prison guards in connection with job in prison environment. The objective of this article is to reveal the parity or disparity in prison guard’s subcultures in USA (1975) and the Czech Republic (2014) with emphasis put on the topic of sport in Guard’s world in the Czech prisons.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 3 (2015)
Články / Articles (KSS)
Číslo 3 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dirga.pdfPlný text226,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17061

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.